10 przykazań Bożych

10 przykazań Bożych, czyli Dekalog. Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 5, 6-22).

Dekalog jest drogą życia. Przestrzegając dziesięciu przykazań, człowiek może się wyzwolić z niewoli grzechu, gdyż są one niczym innym jak prawem BożymJa dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się(Pwt 30, 16).

10 przykazań Bożych - tekst

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2) Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4) Czcij ojca swego i matkę swoją.
5) Nie zabijaj.
6) Nie cudzołóż.
7) Nie kradnij.
8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9) Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10) Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Rembrandt van Rijn, Mojżesz z Dziesięcioma Przykazaniami, (1659)

Dziesięć przykazań Bożych w Kościele

Tradycja Kościoła, wierna Pismu Świętemu, przyznawała i przyznaje Dekalogowi pierwszorzędną rolę. Niemniej podział i numeracja przykazań ulegały zmianie na przestrzeni wieków, a różnice te są widoczne w formach Dekalogu przyjętych przez poszczególne wspólnoty chrześcijańskie (np. forma przyjęta przez Kościół katolicki różni się od formy, którą przyswoił sobie Kościół prawosławny).

Dziesięć przykazań oparte jest na dwóch podstawowych wymaganiach: wymaganiu miłości Boga i wymaganiu miłości bliźniego: Tak jak są dwa przykazania miłości, o których mówi Pan, że na nich zawisło całe Prawo i Prorocy... tak te dziesięć przykazań zostało dane na dwóch tablicach. Trzy... są wypisane na jednej tablicy, a siedem na drugiej. (św. Augustyn)

Wszystkie przykazania jednak w takim samym stopniu obowiązują każdego chrześcijanina, gdyż stanowią organiczną całość. Są one ze swojej natury niezmienne, obowiązuje zawsze i wszędzie. Nikt nie może człowieka zwolnić z obowiązku ich przestrzegania. Kościół mówi o wiecznej ważności Dekalogu. Przekroczenie jednego z przykazań jest równoznaczne z naruszeniem pozostałych (Jk 2,10-11).

10 przykazań Bożych - Dekalog. Interpretacja przykazań

Poniżej przedstawiamy dokładną interpretację wszystkich Bożych przykazań. Wyjaśniamy, jak należy je rozumieć. Sprawdź swoją wiedzę.

1 przykazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną – interpretacja

Chrześcijaństwo oparte jest na dogmacie wiary w jednego Boga, czyli jest religią monoteistyczną. Pierwsze przykazanie zabrania wiary w inne bóstwa poza Jednym Panem, a tym samym oddawania im czci, czyli bałwochwalstwa. Przy czym bałwochwalstwa nie należy ograniczać wyłącznie do kultów pogańskich – jest nim również ubóstwianie wszystkiego tego, co nie jest Bogiem np. władzy, pieniędzy ( Nie możecie służyć Bogu i Mamonie – Mt 6, 24), przodków, państwa. Pierwsze przykazanie, obok potępienia politeizmu, zakazuje również zabobonów, czyli wypaczeń praktyk kultowych. Kościół podkreśla, że należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa (m.in. horoskopy, astrologię czy jasnowidztwo), praktyki magii, czarów. Grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu jest także bezbożność, w tym ateizm jako całkowite odrzucenie Boga.

2 przykazanie: Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno – interpretacja

Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, w tym: imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych. Jest również potępieniem bluźnierstwa, które polega na wypowiadaniu (zewnętrznie lub wewnętrznie) przeciw Bogu słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań. Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźnierstwo jest grzechem ciężkim. Drugie przykazanie zabrania także magicznego używania imienia Bożego. Jest zakazem krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa. Imienia Boga, które jest imieniem świętym, należy używać z szacunkiem i zachowywać powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie.

3 przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił – interpretacja

Trzecie przykazanie Dekalogu stanowi w judaizmie przypomnienie o świętości szabatu jako dniu odpoczynku, który oznacza wypełnienie dzieła stworzenia – tak jak Bóg odpoczął w siódmym dniu, człowiek również powinien zaprzestać pracy. W chrześcijaństwie szabat został jednak zastąpiony przez niedzielę, czyli „pierwszy dzień tygodnia”, dzień w którym zmartwychwstał Chrystus. Niedziela jest nazywana także „dniem ósmym”, gdyż oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz z Zmartwychwstaniem. Dla chrześcijan jest zatem dniem Pańskim, pierwszym ze wszystkich świąt. Szabat natomiast nie został zachowany, gdyż należy do dawnego porządku.

Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. Obowiązek świętowania niedzieli poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej spoczywa zatem na każdym wiernym, gdyż jest świadectwem przynależności do Chrystusa. Zaniedbywanie tego obowiązku, bez ważnego powodu, jest równoznaczne z popełnieniem grzechu ciężkiego. W niedzielę chrześcijanie powinni poświęcić swój czas wolny życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu, natomiast powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci. Należy także pamiętać, że w dzień Pański jest tradycyjnie w religii chrześcijańskiej poświęcony na dobre uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych.

4 przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją – interpretacja

Czwarte przykazanie nakazuje okazywanie czci i szacunku tym, którym zawdzięczamy życie, czyli rodzicom. Dzieci są zobowiązane wobec swoich rodziców do posłuszeństwa i pomocy. Przykazanie dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny, domagając się okazywania miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. W interpretacji Kościoła czwarte przykazanie obejmuje także obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują.

Kościół na podstawie tego przykazania głosi, że to rodzice są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie dziecka do wiary i modlitwy, za jego formację duchową od wczesnego dzieciństwa i kształtowanie cnót. Jest to ich obowiązkiem. Samo działanie rodziny chrześcijańskiej, zarówno w dziedzinie prokreacji, jak i wychowania, jest porównywane do stwórczego dzieła Boga Ojca. Podstawą ojcostwa ludzkiego, jego źródłem, jest bowiem Ojcostwo Boże. Nauka katolicka uznaje rodzinę za podstawową komórkę społeczną.

5 przykazanie: Nie zabijaj – interpretacja

Życie ludzkie jest święte, ponieważ pozostaje na zawsze w odniesieniu do Stwórcy. Tylko Bóg jest Panem życia: "W Jego ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka" (Hi 12,10). Nikt inny, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do odbierania życia niewinnej istocie ludzkiej. Zabójstwo zamierzone jest grzechem ciężkim, należy również do kategorii grzechów "wołających o pomstę do nieba". Piąte przykazanie wiąże się także z zakazem przerywania ciąży (aborcji), eutanazji, samobójstwa, stosowania tortur, terroryzmu.

W świetle 5 przykazania uprawniona jest jednak samoobrona - osoba działająca w samoobronie nie jest winna ewentualnego zabójstwa, gdyż jest to skutek niezamierzony. Nauka Kościoła nie wyklucza również zastosowania kary śmierci, jeśli jest to jedyny dostępny sposób ochrony życia innych ludzi. Dopuszczalny jest również przeszczep narządów.

6 przykazanie: Nie cudzołóż – interpretacja

W interpretacji Kościoła szóste przykazanie obejmuje całość ludzkiej płciowości i wiąże się z nie tylko z zakazem cudzołóstwa i pochwałą wierności małżeńskiej, ale również z potępieniem rozwiązłości seksualnej, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, homoseksualizmu. Ponadto Kościół przyjmuje, że rozwód, poligamia i wolny związek są poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa. Piętnuje również kazirodztwo - uznaje je za oznakę cofnięcia się do zwierzęcości.

7 przykazanie: Nie kradnij – interpretacja

Siódme przykazanie stanowi zakaz zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra drugiego człowieka oraz wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób, który dotyczy jego dóbr .Tym samym wymaga prawa do własności prywatnej, gdyż posiadanie wiąże się z wolnością i godnością ludzką.

Siódme przykazanie zabrania wprost kradzieży, rozumianej jako przywłaszczenie dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela. W interpretacji Kościoła stanowi również zakaz czynów i przedsięwzięć, które prowadzą do zniewolenia ludzi oraz do handlu nimi, jakby byli towarem. Jest również potępieniem korupcji i oraz wszelkiego rodzaju przywłaszczenia np. umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych/znalezionych, wypłacania niesprawiedliwych wynagrodzeń, przestępstw podatkowych. Popełniona niesprawiedliwość domaga się zawsze naprawienia krzywdy i zwrotu skradzionego dobra.

8 przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – interpretacja

Ósme przykazanie stanowi zakaz fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Wykroczenia przeciw prawdzie są uznawane za poważną niewierność samemu Bogu. Są nimi przede wszystkim fałszywe świadectwo o bliźnim, krzywoprzysięstwo oraz kłamstwo. Chrześcijanin powinien dbać o poszanowanie dobrego imienia innych osób i unikać pochopnego sądu, obmowy bądź oszczerstwa. Grzech przeciwko prawdzie stanowi także samochwalstwo i ironia. Również pochlebstwo staje się grzechem powszednim, gdy zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła czy otrzymania upragnionych korzyści. Każde wykroczenie przeciw prawdzie domaga się wynagrodzenia krzywd.

9 przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego swego – interpretacja

W interpretacji Kościoła katolickiego dziewiąte przykazanie stanowi zakaz pożądania cielesnego, zgodnie ze słowami Jezusa: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 28). Chrześcijanin powinien walczyć z ową pożądliwością, a ta walka opiera się na oczyszczeniu serca i praktykowaniu umiaru.

10 przykazanie: Ani żadnej rzeczy, która jego jest – interpretacja

Dziesiąte przykazanie stanowi kontynuację i uzupełnienie przykazania dziewiątego. Dotyczy pożądania dóbr bliźniego, a owo pożądanie jest źródłem kradzieży, oszustwa i innych nadużyć ujętych w interpretacji przykazania siódmego. Dziesiąte przykazanie stanowi zakaz chciwości i nieumiarkowanej zachłanności. Żąda usunięcia zazdrości z serca człowieka, gdyż może ona prowadzić do najgorszych czynów i stać się grzechem śmiertelnym, jeśli życzy bliźniemu poważnego zła; św. Augustyn nazwał ją „grzechem diabelskim”. Należy pamiętać, że oderwanie się od bogactw jest nieodzowne, by wejść do Królestwa niebieskiego – sam Jezus namawiał do wyrzeczenia się posiadanych dóbr (Łk 14,33)

Pergamin z 1768 r. (612×502 mm) wykonany przez Jekuthiela Sofera wzorowany na Dekalogu z 1675 r. z Synagogi w Amsterdamie

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

 • 3 cnoty boskie

  Cnoty boskie, czyli teologalne, są tymi cnotami, dzięki którym człowiek może uczestniczyć w naturze Bożej; odnoszą się bezpośrednio do Boga i od Niego pochodzą. Są nimi wiara, nadzieja i miłość. Więcej »

Komentarze (49)
Wynik działania 3 + 3 =
Artur
2022-06-11 07:18:42
Usunięte Boże przykazanie z nauki Kościoła Katolickiego w 787r. na soborze Nicejskim: 2Mojż. 20:4-6 "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań".
f4iout
2022-05-18 18:45:45
fajne
Kaaaaa
2022-03-03 15:58:18
Good
Dagmara
2022-02-15 19:20:48
Ale jest barzo fajne, nauczyć chociaż sie można! a inni mówią żeby lepiej zajrzeć do biblii ale w biblii jest przecież tak samo prawda? mi sie bardzo podoba ta stronka! naprawde!
Dagmara
2022-02-15 19:16:27
jestem w drugiej klasie i myśle że 10 Przykazań Kościelnych to droga na morskie oko w górach...
Arek
2021-12-21 14:47:38
Witam. To nie są 10 przykazań Bożych!!! To 10 przykazań kościelnych. Kościół katolicki zmienił wersję i nawet usunął jedno przykazańie. Proszę nauczać prawdę!!!
Norbert
2021-12-13 18:40:27
Przykazania 4-go nie da się tu zamieścić z niewiadomych mi przyczyn także zachęcam do otworzenia Biblii i samemu się z nim zapoznać. Dekalog Bożych przykazań znajdziecie w Księga Wyjścia rozdz.20
Norbert
2021-12-13 18:27:20
4 przykazanie także jest inne, i zauważcie że drugiego przykazania które tu zamieściłem na próżno szukać w dekalogu na tej stronie, gdyż je usunięto ażeby zachować liczbę 10 przykazań rozbito ostatnie przykazanie na dwa.
Norbert
2021-12-13 18:25:08
2. NIE będziesz czynił ŻADNEJ RZEŹBY ani ŻADNEGO OBRAZU tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! NIE BĘDZIESZ ODDAWAŁ IM POKŁONU i nie BĘDZIESZ im SŁUŻYŁ ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który KARZE występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie NIENAWIDZĄ. Okazuję zaś ŁASKĘ aż do tysiącznego pokolenia TYM , którzy Mnie Miłują i PRZESTRZEGAJĄ MOICH PRZYKAZAŃ.
Norbert
2021-12-13 18:24:37
Innymi słowy te przykazania które są zamieszczone na owej stronie są inne niż te w Biblii.
Norbert
2021-12-13 18:23:21
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2) Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno. 3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4) Czcij ojca swego i matkę swoją. 5) Nie zabijaj. 6) Nie cudzołóż. 7) Nie kradnij. 8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9) Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10) Ani żadnej rzeczy, która jego jest. To nie jest Dekalog Bożych przykazań. DEKALOG BIBLIJNY ZNAJDZIECIE W - Księga Wyjścia rozdz.20
Kubiszon
2021-12-08 18:51:54
Fajna ta stronka mozna sie nauczyć
Paweł
2021-12-05 19:26:07
Dziękuje
gacek
2021-11-30 17:02:15
ok
mati
2021-11-25 19:57:14
dziekuje
Martina Kmiecik
2021-11-25 19:55:52
swietnie dziekuje z pomoc
A nie wiem coś tam
2021-11-18 19:08:06
Fajne można się nauczyć
Kuba
2021-11-16 18:11:34
Hejka jestem Kuba 1 psyjażanienie nie będziesz miłował pana boga Swego ja siebię samego nie kce mi Się dalej no ale ta apka Jest bardzo super można Się pouczyć i nie tylko
Kamilka
2021-11-16 18:07:44
Hej mam na imię kamika i uczę się bo idę do komuni i każdy by miał Co nie ja chodzę do szkoły
Kacper
2021-11-16 18:04:22
Ja pierwszy raz mam tom wpis na necie
Oliwia
2021-11-16 18:02:48
Można się pouczyc????
Maja maja
2021-11-07 14:52:00
Super
Daniel
2021-11-05 15:26:32
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Magdalena
2021-11-03 14:22:12
Ja w tej programie pierwszy raz????????
Magdalena
2021-11-03 14:16:14
Hi
justynka
2021-11-02 20:08:04
spoko jest
Ela
2021-11-01 14:54:08
Fajne
Filip
2021-10-29 16:15:47
Good
szukaczki
2021-10-25 17:19:35
no tak sobie
ktoś tam
2021-10-18 19:38:41
spoko
nikodem
2021-10-17 17:32:35
przydaje sie
Polandball
2021-10-11 18:55:36
Super do nauczenia
Jakub saranto
2021-10-11 16:16:32
Bardzo przydatne jeżeli hodzi o Religię
Michał
2021-10-01 20:56:59
Ja mogę się w czymś mylić, dopiero się uczę apologetyki, za ewentualny błąd przepraszam. Natomiast na końcu podałem stronę fachową i tam na pewno można znaleźć pełne i dobre uargumentowanie tezy.
Michał
2021-10-01 20:42:59
4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zgadza się, ani obrazu ani rzeźby tego co jest na niebie, ani tego co na ziemi, ani tego co w wodach i pod ziemią...a tego co w niebie ? Logicznie ludzie nie mogli tworzyć obrazów Boga w niebie, bo go nie widzieli ale ... „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kol 1,15) wtedy więc już można...? Ponadto napisane jest, że nie będziemy oddawać im pokłonów i nie będziemy im służyć. Nikt z katolików nie kłania się obrazom ani im nie służy. Każdy traktuje je w sposób mający na celu łatwiejsze wyobrażenie, bądź też zewnętrzny znak wewnętrznej wiary tak samo sprawa ma się ze znakiem krzyża. Nikt z katolików nie modli się do obrazów a do osób które te obrazy przedstawiają. Jeśli się mylę proszę wskazać mi modlitwę w której jest napisane, powiedziane,,kłaniamy się tobie o wszechmocna figurko, błagając cię o ...” Nie ma takiej modlitwy, bo modlimy się do Boga i za wstawiennictwem świętych, którzy są w niebie z Bogiem, obrazy tylko ich przedstawiają. Kłaniamy się Bogu którego obraz tylko przedstawia. Na apologetyka org więcej
Michał
2021-10-01 20:14:26
Patryku „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kol 1,15) Mam też pytanie ile kościołów Jezus założył ?
Zolkaflorka453
2021-09-26 11:11:55
Super ide do komuni i wiele sie uczę przy tym czytaniu
oskar
2021-09-19 13:55:49
legancko
Szampon
2021-09-14 14:34:08
Super
Patryk
2021-08-18 18:45:49
Nie głoście herezji przyjaciele. Niezaleznie od tłumaczenia przykazania są takie same i słusznie hasher zauważył, o czym mówi drugie przykazanie. I co to znaczy, że stary Testament mamy czytać przez pryzmat nowego? To bzdura. Jezus mowi: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni." Mateusza 5:17‭-‬18 Więc wszystkie prawa obowiązują. Jezus mówi również o tym, że miłość jest najważniejsza. A więc, jeśli miłujesz swojego brata, to oczywistym jest, że go nie zabijesz, nie okradniesz itd. Więc w pewnym sensie to skraca akurat te przykazania, ale w żadnym wypadku ich nie wypiera! A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, a odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i że świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. " obj. Jana 22:19 Problem w tym, że Kościół rzymskokatolicki tego przykazania w ogóle nie uznaje, a bałwochwalstwo jest bardzo, ale to bardzo potępiane i znienawidzone przez naszego jedynego żywego Boga. Na marginesie dodam, iż ojcem kłamstwa jest diabeł, a jeśli w waszym kościele powielane jest takie kłamstwo, to poważnie zastanówcie się, czy aby na pewno w dobrym miejscu jesteście. Modlę się do naszego Pana ze szczera nadzieją, że ktoś to przeczyta i duch poruszy jego serce. Bede wpatrywał w nowe komenty, a nóż może ktoś to przeczyta, kogo poprowadzi Duch Święty. Bądźcie z Bogiem. Patryk
Ijuxins
2021-08-09 08:13:22
dobre
Grażyna
2021-05-10 20:19:37
Fajne do uczenia
Paweł
2021-05-07 11:19:13
fajne to fajne
Twój Stary
2021-04-19 12:46:29
Dobra Grażynka nie pitol tylko lej tej zupy ~Twój Stary (mega pijany)
nwk
2021-04-12 15:54:35
bardzo dziękuje
xd 4+4
2021-03-11 14:13:20
dzięki
Krowaaa
2019-05-21 17:59:51
Przydatne
Hgfhfg
2018-07-09 11:34:37
@Hasher To zależy już od tłumacza przekładu(Pisma zostały napisane w kilku językach zaś stary hebrajski jest trudny do przekładu-brak samogłosek, szczątkowa lub całkowity brak interpunkcji, te same znaczenie kilku słów) . Dlatego też w Polsce w ewangelii podczas opisu nawiedzenia jest na pisane "poruszyło się dzieciątko w jej łonie", kiedy w innych językach jest napisane "zatańczyło dzieciątko w jej łonie". To samo się tyczy przykazania "nie zabijaj" kiedy innych krajach mówią "nie morduj" gdyż w przeciwnym razie żadna wojna nie byłaby sprawiedliwa i wszyscy musieli by być wegetarianami. Natomiast w twoim pytaniu o pierwsze przykazanie Stary Testament Należy czytać przez pryzmat Nowego więc do "bożków" można zaliczyć pieniądze które są ważne ale nie mogą być przed Bogiem. Ponadto "starych prawd ustąpił czas" Pewne zasady tyczyły się tylko żydów w Starym Testamencie i były ważne dla tamtej epoki np. obrzezanie czy właśnie malowanie podobizn Boga, bo wtedy był już tylko mały krok do przejścia na wielobóstwo i wyznawanie Jahwe obok szakali krów itd. Teraz to już niekonieczne bo żyjemy w innych czasach, Biblia jest uniwersalna tylko musimy patrzeć się na nią w kontekście naszych czasów a nie tamtych. Na przyszłość polecam komentarze do Biblii, powinny ci wiele rzeczy wyjaśnić a jak masz jeszcze jakieś pytanie to mów śmiało.
Hasher
2018-07-05 17:25:38
Dlaczego u Katolików jest: 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. A Bóg mówi:Pierwszy raz: Wj, 20, 1-21 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! A drugi raz: (Pwt 5, 6-22) 7 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. 8 Nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodzie, pod ziemią. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia – tych, którzy Mnie nienawidzą, 10 a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 11 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach.
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43