Budownictwo i przemysł w Polsce - charakterystyka, gałęzie - Geografia

Przemysł i budownictwo zaliczane są do drugiego działu gospodarki. Zasadniczo działalność przemysłową dzieli się na przemysł wydobywczy i przemysł przetwórczy. W zestawieniach statystycznych wyodrębnia się jeszcze działalność związaną z produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, ciepła, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz utylizacją ścieków i śmieci.

Tradycyjnie stosuje się w Polsce podział przemysłu na gałęzie i branże. Wyróżniamy następujące gałęzie przemysłu:
- przemysł paliwowo-energetyczny (skupiający branże: węglową - zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego, paliwową – zajmującą się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją paliw w rafineriach i koksu w koksowniach oraz energetyczną – zajmującą się produkcją energii elektrycznej),
- przemysł metalurgiczny (branże: kopalnictwa i hutnictwa rud żelaza oraz kopalnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych),
- przemysł elektromaszynowy (branże: metalowa, maszynowa, przemysłu środków transportu, precyzyjna oraz elektrotechniczna i elektroniczna),
- przemysł chemiczny (zarówno produkcja kwasu siarkowego, mawozów sztucznych, jak włókien sztucznych, czy lekarstw),
- przemysł mineralny (z branżami: przemysł materiałów budowlanych, szklarski i ceramiczny),
- przemysł lekki (z branżami: włókienniczą, odzieżową i skórzaną),
- przemysł drzewno-papierniczy (branże: drzewna i celulozowa-papiernicza),
- przemysł spożywczy (rzeźnie, mleczarnie, młyny, browary i inne),
i inne (poligraficzny – czyli drukarski, paszowy itp.).

W roku 2011 w polskim przemyśle pracowało 2 mln 915 tys. osób (ok. 20,5% ogółu pracujących). Zdecydowana większość z nich pracowała w przetwórstwie przemysłowym – 83,5%, ok. 6% w górnictwie, reszta zatrudnionych była w branży energetycznej, gazowej i cieplnej (wytwarzanie i dostarczanie) oraz w działalności związanej z dostawą wody i gospodarką odpadami. Najwięcej pracowników zatrudnia przemysł spożywczy, dużo mniej pracuje przy wytwarzaniu wyrobów z metalu, w przemyśle samochodowym, w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych oraz w przemyśle meblarskim.
W budownictwie w 2011 roku zatrudnionych było 909 tys. osób (6,4% ogółu pracujących).
Łącznie więc w drugim dziale gospodarki zatrudnione jest w Polsce ok. 27% pracowników.

Udział przemysłu i budownictwa w wytwarzaniu PKB Polski wynosił w 2011 roku ok. 33% (w tym budownictwa 8%).

Produkcja sprzedana przemysłu wynosiła w 2011 roku 1,17 biliona złotych, z czego największa była w województwach: mazowieckim i śląskim (i w mniejszym stopniu dolnośląskim i wielkopolskim).

Wśród największych firm budowlanych w Polsce należy wymienić Budimex S.A., czy Polimer Mostostal S.A., które pod względem przychodów mieszczą się wśród największych 50 firm budowlanych w Europie. W Polsce działają też oddziały firm zagranicznych, np. szwedzkiej firmy Skanska.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20