Kościół greckokatolicki w Polsce - doktryna

Kościół Greckokatolicki (Kościół bizantyjsko-ukraiński) zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i większością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim.

Według ustaleń synodu duchowni i wierni Cerkwi prawosławnej zamieszkujący tereny ówczesnej Rzeczpospolitej mieli uznać zwierzchnictwo papieża, zachowując jednak swoją wschodnią duchowość, liturgię bizantyjską (obrządek bizantyjsko-ukraiński), hierarchię i dyscyplinę kościelną (m.in. brak celibatu duchowieństwa), język starocerkiewno-słowiański w nabożeństwach oraz kalendarz juliański. Nowopowstałą strukturę kościelną nazwano kościołem unickim. W jej skład wchodziły wówczas: metropolia kijowska oraz eparchie (biskupstwa): włodzimierska, łucka, połocko-witebska, chełmska, pińsko-turowska, Iwowska i przemyska. Tym samym Kościół Greckokatolicki w swoim początkowym kształcie składał się z przedstawicieli różnych narodowości: Białorusinów, Ukraińców, Polaków i Litwinów.

W czasie rozbiorów Kościół unicki na terenach zagarniętych przez carską Rosję był prześladowany. W 1839 r. władze anulowały Unię na ziemiach pierwszego zaboru, a w 1875 r. w Królestwie Polskim. Wobec opornych grekokatolików, którzy nie chcieli przyłączyć do Cerkwi prawosławnej, stosowano przymus. Wielu wiernych Kościoła unickiego poniosło wówczas męczeńską śmierć. Wśród nich znalazł się Wincenty Lewoniuk i jego dwunastu towarzyszy, którzy w miejscowości Pratulin oddali życie w obronie wiary i swego obrządku. Jan Paweł II kanonizował ich w 1996 r., w 400. rocznicę Unii Brzeskiej. Represje nie dotknęły z kolei grekokatolików w zaborze austriackim. Co więcej, to właśnie cesarzowa  Maria Teresa  nakazała unitów nazywać grekokatolikami – miał to być wyraz równouprawnienia wyznawców obrządku łacińskiego, czyli katolików, i  wiernych obrządków bizantyjskiego. W rezultacie Kościół unicki w Galicji miał możliwość się rozwijać i odegrał bardzo istotną rolę w procesie samouświadomienia narodu ukraińskiego.

Po II wojnie światowej w granicach Polski pozostała jedynie część diecezji przemyskiej i administracja apostolska Łemkowszczyzny. Dla Kościoła grekokatolickiego w PRL zaczął się nowy okres prześladowań. W 1946 r., po tzw. Soborze Lwowskim, Kościół ten został zdelegalizowany we wszystkich krajach komunistycznych. Władze aresztowały biskupów i deportowały do ZSRR, a majątek kościelny unitów trafił w ręce państwa. Niektóre świątynie przekazano prawosławnym. Z kolei ok. 150 tysięcy wiernych świeckich zostało wysiedlonych w ramach Akcji Wisła na północne i zachodnie tereny Polski.

W takiej sytuacji, kiedy Kościół greckokatolicki nie mógł formalnie istnieć, wierni mogli praktykować wiarę we własnym obrządku jedynie potajemnie. Dopiero 1956 r. przyniósł większą swobodę i księża powrócili do wiernych, tworząc nowe placówki duszpasterskie (nie były to jednak formalnie parafie). Ciężkie czasy Kościół bizantyjsko-ukraiński przetrwał dzięki opiece Prymasów Polski, którzy pełnili funkcję jego ordynariuszy: kardynałów Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa.

Grekokatolicy w Polsce byli pozbawieni swojej hierarchii kościelnej aż do 1989 r. gdy biskupem (a dwa lata później ordynariuszem diecezji przemyskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego) został ks. Jan Martyniak. W 1996 r. dokonano reorganizacji struktur Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Ustanowioną wówczas prowincję kościelną nazwano Metropolią Przemysko-Warszawską. W jej skład wchodzą do dziś: Archidiecezja Przemysko-Warszawska, która obejmuje terytorium polskie

Polecamy również:

 • Kościół rzymskokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Rzymskokatolicki (zwany również Kościołem katolickim obrządku łacińskiego bądź Kościołem zachodnim) jest największą pod względem liczby wyznawców częścią Kościoła katolickiego na świecie. Według danych opublikowanych w Annuario Pontificio (roczniku statystycznym Stolicy... Więcej »

 • Kościół neounicki w Polsce - doktryna

  Kościół Neounicki to Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Powstał na ziemiach polskich w 1924 r., ale jego historia sięga XVI w. Wówczas w 1596 r. na synodzie w Brześciu Stolica Apostolska nawiązała z władykami prawosławnymi porozumienie, na mocy którego doszło do... Więcej »

 • Kościół ormiański w Polsce - doktryna

  Kościół ormiański (armeński) jest jednym z kościołów wschodnich. Legenda głosi, że został założony w 39 r. przez dwóch apostołów –Judę Tadeusza i Bartłomieja. Na podstawie źródeł historycznych uznaje się jednak, że Ormianie przyjęli chrześcijaństwo w IV w. na skutek... Więcej »

 • Kościół polskokatolicki - doktryna

  Kościół Polskokatolicki należy do rodziny Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Wyłonił się z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, powstałego w 1897 roku w Stanach Zjednoczonych. Więcej »

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP - doktryna

  Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z polskiego Kościoła rzymskokatolickiego w 1906 roku. Powodem tego rozdziału był brak akceptacji ze strony polskich hierarchów oraz papieża dla działalności Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, które powstało wskutek... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39