Eucharystia

Co to jest Eucharystia

Sakrament Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i jest dopełnieniem tego wtajemniczenia. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z fundamentów całego życia chrześcijańskiego. Co więcej, Eucharystia nazywana jest źródłem i szczytem tego życia. Wszystkie inne sakramenty wiążą się z Eucharystią i do niej zmierzają. Jest ona streszczeniem i podsumowaniem całej wiary chrześcijańskiej; Najświętszym Sakramentem, gdyż stanowi sakrament sakramentów.

Eucharystia bywa określana sakramentem miłosierdzia, znakiem jedności, węzłem miłości, ucztą paschalną. Nazywana jest także Wieczerzą Pańską, gdyż stanowi pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami.

Pierwsi chrześcijanie nazywali z kolei Eucharystię Łamaniem Chleba, gdyż był to obrzęd charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, który został wykorzystany podczas Wieczerzy przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu. Właśnie po tym geście uczniowie rozpoznali Zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24,30-31).

Inne nazwy, które funkcjonują to: Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, Najświętsza Ofiara, Święta i Boska liturgia.

Najpopularniejszym określeniem jest jednak określenie Komunia Święta, ponieważ przez ten sakrament wszyscy wierni jednoczą się z Chrystusem i stają się uczestnikami Jego Ciała i Jego Krwi; Jego Ofiary.

Forma sakramentu Eucharystii nie zmieniła się w ciągu wieków, zgodnie ze słowami Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę!” (1 Kor 1 l, 24-25). Eucharystia jest nie tylko pamiątką Paschy Chrystusa (tzn. dzieła zbawienia, którego dokonał poprzez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie), ale jest także jej aktualizacją, uobecnieniem:

Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której <<na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus>>, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3)

Tym samym każda Eucharystia jest także ofiarą, a jej charakter ofiarny ukazuje się w słowach wypowiadanych przez kapłana: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” i „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20). Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną i tą samą ofiarą. Poprzez celebrację Eucharystii Kościół jednoczy się z liturgią niebieską.

Eucharystia jest również ofiarą wielbienia i dziękczynienia, którą Kościół, rozumiany jako Lud Boży, składa swojemu Ojcu. Jest wyrazem wdzięczności za wszystko, co Bóg uczynił. Przez Eucharystię Kościół głosi chwałę Pana w imieniu całego stworzenia.

Warunki przyjęcia Eucharystii

Św. Justyn, pisarz chrześcijański żyjący w II w., w swoim dziele Apologia, wymienia następujące warunki przystąpienia do Eucharystii, które są aktualne do dziś:

Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i narodził się na nowo oraz żyje według przykazań Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego zaznacza, że chrześcijanin przyjmujący Komunie Świętą musi znajdować się w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Komunii, dopóki nie otrzyma rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Św. Paweł wzywa każdego do rachunku sumienia przed Komunią Świętą:

Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. (1 Kor 11, 27-29).

Sakrament Komunii Świętej nie może być udzielany osobie nieochrzczonej, ekskomunikowanej oraz podlegającej interdyktowi.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (Kan. 919, § 1.): Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.

Komunia Święta nie może być przyjmowana więcej niż jeden raz dziennie. Wyjątek stanowi wiatyk, czyli sakrament Eucharystii udzielany osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Wówczas nie ma znaczenia czy umierający przyjął wcześniej, w tym samym dniu, Komunię.

Kościół zachęca, aby przyjmować sakrament Eucharystii jak najczęściej (nawet codziennie) i zobowiązuje wiernych do przyjmowania Komunii przynajmniej raz w roku – w okresie Wielkanocnym.

Polecamy również:

 • Ustanowienie Eucharystii

  Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Więcej »

 • Liturgia eucharystyczna

  Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26). Więcej »

 • Skutki i znaczenie Eucharystii

  Sprawowanie sakramentu Eucharystii jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Więcej »

 • Cud eucharystyczny

  Cudami eucharystycznymi nazywa się wszelkie cuda związane z sakramentem Eucharystii. Kościół zna ich obecnie około 140; mogą przyjmować one różne formy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43