Pokój westfalski - warunki, postanowienia, skutki

Rok 1648 stanowi datę przełomową w dziejach stosunków dyplomatycznych – początek ich nowożytnej historii. Wówczas to bowiem powstały podstawy równowagi sił w Europie oraz nastąpił ostateczny rozpad uniwersalizmu średniowiecznego. Ta ostatnia koncepcja odnosiła się do porządku świata reprezentującego połączenie tradycji Cesarstwa Rzymskiego oraz Kościoła katolickiego. Świecką władzę wówczas miał sprawować jeden cesarz i jeden papież miał rządzić kościołem powszechnym.

W momencie upadku pojęcia jedności, nowo formujące się państwa nowożytnej Europy potrzebowały przede wszystkim zasad i norm, które uzasadniałyby ich politykę i według których regulowały by wzajemne stosunki.

Wówczas to Francja wprowadziła nowoczesne podejście do kwestii stosunków międzynarodowych – oparte na państwie narodowym i kierowane w pierwszej kolejności jego interesem. Z drugiej strony Anglia w XVII wieku wypracowała inną zasadę, która miała regulować stosunki między krajami – zasadę równowagi sił.

Wojna trzydziestoletnia zakończyła dominację Hiszpanii oraz dynastii Habsburgów w Europie. Rozpoczął się wówczas wzrost znaczenia Francji oraz Szwecji. Ten ostatni kraj stał się prawdziwym europejskim mocarstwem, które po umocnieniu swojej pozycji nad Bałtykiem, rozpoczęło dalszą ekspansje w kierunku – Rzeczypospolitej.

Pokój Westfalski z 24 października, kończący wojnę trzydziestoletnią trwającą w latach 1618 – 1648, usankcjonował ostatecznie rozbicie Rzeszy i kres istnienia Cesarstwa – kres uniwersalistycznej idei Cesarstwa. Faktycznie podpisano wówczas dwa traktaty pokojowe: w Munster między Francją a Cesarstwem oraz w Osnabrucku między Szwecją a Rzeszą Niemiecką.

Pokój Westfalski – Postanowienia

Pokój zawarty w roku 1648 sankcjonował zdobycze terytorialne Szwecji w północnych Niemczech oraz Francji w Alzacji i Nadrenii. Nabytki strony szwedzkiej miały charakter lenna – w efekcie Wazowie stali się obok innych władców członkami Rzeszy.

Austriaccy Habsburgowie utrzymali stan posiadania sprzed roku 1618. Uzyskali również, wcześniej elekcyjną, sankcję dla dziedzicznej władzy w Czechach. W traktatach uznano także ostatecznie niezależność północnych Niderlandów oraz Szwajcarii – oba państwa zostały odłączone od Rzeszy.

Układy pokojowe dodatkowo regulowały religijne oraz ustrojowe stosunki w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Określały na nowo prawa władców niemieckich, czyli stanów Rzeszy. Przyznano im wówczas pełną władzę w ich terytoriach oraz samodzielność w kwestii polityki zagranicznej.

Poza tym potwierdzono augsburski pokój z roku 1555. Tym razem jednak obok wyznawców luteranizmu objął on również kalwinistów. Przyjęto także, iż konwencje władców nie mogą od tej pory naruszać praw religijnych poddanych. Tym samym ograniczono w praktyce wcześniejszą zasadę „cuius regio, eius religio”.

Polecamy również:

 • Wojna trzydziestoletnia - etap czeski

  Za architekta imperium Habsburskiego uznaje się cesarza – Maksymiliana I. To właśnie za sprawą jego działań, austriacka dynastia Habsburgów objęła władzę w Czechach w roku 1526. Od tego momentu Królestwo Czech znalazło się w granicach Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Więcej »

 • Wojna trzydziestoletnia - etap duński

  Po królu Fryderyku II tron duński objął jego syn Chrystian IV. Rządy w państwie objął mając zaledwie 11 lat, stąd też długi okres jego panowania – 60 lat. Dania w początkowym okresie jego panowania będzie przeżywała okres pokoju, aż do czasu rozpoczęcia wojny ze Szwecją w roku 1611. Więcej »

 • Wojna trzydziestoletnia - etap szwedzki

  W XVI w. w Europie powstało nowe mocarstwo w rejonie morza Bałtyckiego – Szwecja. Wzrost znaczenia tego państwa leży u podstaw genezy wojny trzydziestoletniej. Więcej »

 • Wojna trzydziestoletnia - etap francuski

  Jedną z głównych przyczyn jaką podaje się w odniesieniu do wybuchu wojny trzydziestoletniej, była walka o hegemonie w XVI wiecznej Europie. Szczególnie rywalizacja ta była widoczna na przykładzie konfliktu francusko – habsburskiego. Skutkiem takiej sytuacji we wcześniejszych okresach były wojny... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58