System (ustrój) polityczny Francji - WOS

V Republikę Francuską ustanowiono w 1958 roku, opiera się ona przede wszystkim na nowej konstytucji (uchwalonej również w 1958 r.), która mówi, że Francja jest socjalną i laicką republiką, opartą na systemie mieszanym.

Władza wykonawcza

Najważniejszą rolę odgrywa głowa państwa, czyli prezydent, który wybierany jest na 5-letnią kadencję w powszechnych i bezpośrednich wyborach, z nieograniczoną możliwością reelekcji. Posiada on prawo powoływania i odwoływania premiera (po zatwierdzeniu tej decyzji przez Zgromadzenie Narodowe), skrócenia kadencji Zgromadzenia Narodowego oraz prawo wydawania dekretów z mocą ustaw i kontrasygnowania ustawy, może zwrócić się do społeczeństwa zarządzając referendum. Ponadto odpowiada za politykę zagraniczną i obronną państwa, mianuje kandydatów na wysokie stanowiska wojskowe i cywilne. Zarządza również bronią atomową, którą posiada Francja. Za zdradę stanu może stanąć przed Wysokim Trybunałem Sprawiedliwości.

Kolejnym składnikiem władzy wykonawczej jest samodzielny i kolegialny rząd, któremu przewodniczy premier, ponadto tworzą go ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu. Rząd zajmuje się polityką zagraniczną, kontroluje działania administracji państwowej, inicjuje działalność parlamentu oraz wydaje opinie o działaniach prezydenta, ma również możliwość składania poprawek podczas posiedzeń parlamentu. Ponadto premier (powoływany przez prezydenta) odpowiedzialny jest za obronę narodową kraju, obsadza niższe stanowiska wojskowe i cywilne oraz kontrasygnuje akty prezydenta, ponosi odpowiedzialność przed prezydentem i parlamentem za prace rządu i realizację polityki państwa.

Władza ustawodawcza

Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament francuski. Składa się ze Zgromadzenia Narodowego (Izba Niższa) i Senatu (Izba Wyższa). Izbę Niższą tworzy 577 członków wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, na kadencję 5 lat, według systemu większościowego. Natomiast Izba Wyższa liczy 348 senatorów, wybieranych w głosowaniu pośrednim na 6-letnią kadencję (1/2 składu zmienia się co 3 lata). Parlament zbiera się na jedną sesję zwykłą, trwającą od października do czerwca (nie może trwać dłużej niż 120 dni) oraz sesje nadzwyczajne, w razie konieczności. Głównym zadaniem parlamentu jest kontrolowanie rządu, ratyfikacja umów międzynarodowych oraz prowadzenie działalności ustawodawczej. Zgromadzenie Narodowego posiada inicjatywę ustawodawczą, może być rozwiązane przez prezydenta.

Władza sądownicza

System prawny opiera się na prawie stanowionym, niemniej jednak wyroki sądów mają znaczenie w interpretacji wybranych przepisów. Sądownictwo jest podzielone na powszechne, wojskowe oraz administracyjne, ponadto istnieją sądy rozrachunkowe zajmujące się audytem finansów państwa oraz instytucji publicznych. Wszystkie piony sądowe są trójinstancyjne.

Polecamy również:

 • System (ustrój) polityczny Stanów Zjednoczonych - WOS

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są państwem federalnym, w skład którego wchodzi 50 autonomicznych stanów oraz tzw. Dystrykt Kolumbia z Waszyngtonem. Możemy również wymienić kilka terytoriów, które są terenami stowarzyszonymi z USA, będą to: Wyspy Marshalla, Federacja... Więcej »

 • System polityczny (ustrój) Wielkiej Brytanii - WOS

  Wielka Brytania jest państwem, pod względem terytorialnym, opartym na unii realnej, którą tworzą Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna. Formalnie tworzy jednolite państwo unitarne z ustrojem zdecentralizowanym. Istniejącym ustrojem politycznym jest monarchia parlamentarna, w zakresie... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Szwajcarii - WOS

  Szwajcaria jest przykładem państwa z obowiązującym systemem parlamentarno-komitetowym. Obowiązuje system zgromadzenia, tj. nadrzędności parlamentu. Szwajcaria jest krajem federacyjnym, w którego skład wchodzi 26 nienaruszalnych podmiotów (kantonów i półkantonów). Kantony mają... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Niemiec - WOS

  Niemcy posiadają status demokratycznej republiki federalnej o kanclersko-parlamentarnym systemie władzy. W skład federacji wchodzi 16 krajów związkowych zwanych landami, z których każdy posiada własny rząd i parlament (zwany landtagiem), których szerokie kompetencje precyzuje ustawa... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Rosji - WOS

  Obecny system polityczny w Federacji Rosyjskiej funkcjonuje stosunkowo krótko, uformował się zaledwie 22 lata temu. Upadek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) w 1991 r. rozpoczął w Rosji nowy okres, wówczas to zaczęto przygotowywać projekt nowej konstytucji. Jej ostateczna wersja... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42