System (ustrój) polityczny Niemiec - WOS

Niemcy posiadają status demokratycznej republiki federalnej o kanclersko-parlamentarnym systemie władzy. W skład federacji wchodzi 16 krajów związkowych zwanych landami, z których każdy posiada własny rząd i parlament (zwany landtagiem), których szerokie kompetencje precyzuje ustawa zasadnicza. Ponadto reprezentanci wszystkich landów wchodzą do Bundesratu.

Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec nazywana Ustawą Zasadniczą pochodzi z 1949 roku, wyznacza ona podstawowe zasady ustrojowe państwa, są to: demokratyzm, zasada państwa socjalnego oraz zasada podziału władz i samorządności. Według konstytucji głową państwa jest prezydent (kandydat na prezydenta musi mieć ukończony 40 rok życia i być obywatelem Niemiec), wybierany na okres 5 lat przez Zgromadzenie Narodowe, pełni funkcję reprezentatywną i symboliczną, zawiera umowy międzynarodowe. Jednak prawdziwym zwierzchnikiem władzy wykonawczej jest kanclerz. Jest on wybierany przez Bundestag na wniosek prezydenta. Do jego głównych kompetencji należy: kierowanie rządem federalnym i określane jego składu, dodatkowo przedstawianie prezydentowi kandydatów na stanowiska ministrów (są oni odpowiedzialni za swoje działania przed premierem), których prezydent nie może nie nominować. Kanclerz odpowiada za politykę i gospodarkę kraju. Teoretycznie parlament może udzielić kanclerzowi konstruktywnego wotum nieufności, jest to jednak niełatwe zadanie, bowiem musi wybrać w ciągu 48 godzin jego następcę, za pomocą bezwzględnej większości głosów.

Działalnością ustawodawczą zajmuje się parlament składający się z dwóch izb: Rady Związkowej (Bundesrat) i Izby Związku (Bundestag, parlament związkowy). Bundestag wybierany jest w powszechnych wyborach co 4 lata i posiada szerokie uprawnienia ustawodawcze, pełni funkcję kreacyjną oraz kontroluje rząd (poprzez takie środki jak: godzina pytań, absolutorium dla budżetu lub rokroczne sprawozdanie ministra finansów majątkowych). Organami kierowniczymi Parlamentu Związkowego są: prezydent Bundestagu, prezydium, Rada Seniorów, a także komisje parlamentarne. Z kolei Bundesrat, czyli Rada Związkowa, którą tworzą przedstawiciele wszystkich landów (wybierani przez krajowe parlamenty i posiadający tzw. mandat imperatywny, zobowiązujący ich do głosowania zgodnie z instrukcjami ich rządu) posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, jednak jej uprawnienia są znacznie mniejsze niż Bundestagu. Podstawowym celem Bundesrat jest ochrona praw krajów związkowych, nadzór nad ich rządami, ponadto ma prawo postawiania prezydenta RFN w stan oskarżenia, składa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego oraz ma możliwości zastosowania prawa weta ustawowego (zawieszającego).

System sądowniczy republiki tworzą trzy rodzaje sądów: zwykłe (zajmują się sprawami kryminalnymi i cywilnymi), wyspecjalizowane (zajmują się sprawami administracyjnymi z zakresu prawa pracy, finansów i prawa patentowego) oraz konstytucyjne (zajmują się hierarchicznością i zgodnością aktów prawnych z konstytucją). Funkcjonuje także Federalny Trybunał Konstytucyjny, który sprawdza zgodność działań organów państwowych, partii politycznych oraz prywatnych osób prawnych z konstytucją.

Polecamy również:

 • System (ustrój) polityczny Stanów Zjednoczonych - WOS

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są państwem federalnym, w skład którego wchodzi 50 autonomicznych stanów oraz tzw. Dystrykt Kolumbia z Waszyngtonem. Możemy również wymienić kilka terytoriów, które są terenami stowarzyszonymi z USA, będą to: Wyspy Marshalla, Federacja... Więcej »

 • System polityczny (ustrój) Wielkiej Brytanii - WOS

  Wielka Brytania jest państwem, pod względem terytorialnym, opartym na unii realnej, którą tworzą Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna. Formalnie tworzy jednolite państwo unitarne z ustrojem zdecentralizowanym. Istniejącym ustrojem politycznym jest monarchia parlamentarna, w zakresie... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Francji - WOS

  V Republikę Francuską ustanowiono w 1958 roku, opiera się ona przede wszystkim na nowej konstytucji (uchwalonej również w 1958 r.), która mówi, że Francja jest socjalną i laicką republiką, opartą na systemie mieszanym. Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Szwajcarii - WOS

  Szwajcaria jest przykładem państwa z obowiązującym systemem parlamentarno-komitetowym. Obowiązuje system zgromadzenia, tj. nadrzędności parlamentu. Szwajcaria jest krajem federacyjnym, w którego skład wchodzi 26 nienaruszalnych podmiotów (kantonów i półkantonów). Kantony mają... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Rosji - WOS

  Obecny system polityczny w Federacji Rosyjskiej funkcjonuje stosunkowo krótko, uformował się zaledwie 22 lata temu. Upadek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) w 1991 r. rozpoczął w Rosji nowy okres, wówczas to zaczęto przygotowywać projekt nowej konstytucji. Jej ostateczna wersja... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
Gabzzzz
2021-04-25 10:48:07
Pomocne
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42