Oblicz rozpuszczalność molową jodku ołowiu(II)

Oblicz rozpuszczalność molową S oraz rozpuszczalność wagową X w g/dm3 dla jodku ołowiu(II) wiedząc, że w temperaturze pokojowej iloczyn rozpuszczalności wynosi Kso = 7,1×10-9.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 22:56

Zapisanie równania dysocjacji:

PbI2 ↔ Pb2+ + 2I-

Ze stechiometrii równania wynika, że z 1 mola PbI2 powstaje 1 mol Pb2+ oraz 2 mole I-. Wynika stąd, że stężenie jonów I- odpowiada całkowitemu stężeniu rozpuszczonej soli. Oznaczając stężenie molowe nasyconego roztworu PbI2 przez S, otrzymujemy:

[PbI2] = S

[Pb2+] = S

[I-] = 2S

Zapisujemy równanie iloczynu rozpuszczalności dla PbI2, następnie podstawiamy S do wzoru:

Kso = [Pb2+][I-]2 = (S)×(2S)2 = 4S3

S =  \sqrt[3]{ \frac{Kso}{4} }

S = 1,21×10-3 mol/dm3

Obliczenie rozpuszczalności wagowej dla jodku ołowiu(II):

1 mol – 461 g PbI2

1,21×10-3  mola – x g

x = 0,5578 g

 

Odpowiedź: Rozpuszczalność molowa dla PbI2 wynosi 1,5×10-3 mol/dm3, zaś rozpuszczalność wagowa 0,5578 g/dm3.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Git
2021-11-30 10:32:24
Git
Dzięki! 1
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza