Naczelne zasady ustroju RP - zasada zwierzchnictwa narodu

Artykuł 4 Konstytucji mówi, ze władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, i dalej, ze Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Zasada zwierzchnictwa narodu, inaczej suwerenności, jest jedną z naczelnych zasad ustroju demokratycznego państwa prawa. Mówi, że Naród ma władzę nad osobami piastującymi najwyższe urzędy państwowe, a nie odwrotnie. Naród, czyli obywatele swe poparcie lub dezaprobatę wobec najwyższych urzędników państwowych wyrażają w głosowaniu podczas wyborów.

Władza narodu, a więc wszystkich obywateli jest władzą naczelną i pierwotną, niezależną od nikogo, czyli suwerenną. Narodem są wszyscy obywatele RP bez względu od ich przynależności etnicznej, pozycji społecznej, wykształcenia, statusu majątkowego, światopoglądu czy statusu majątkowego. Konsekwencją zasady suwerenności jest to, że tylko wola narodu może stanowić w RP obowiązujące prawo. Oczywiście wolę wyrażają tylko ci obywatele, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, a więc osoby posiadające pełnię praw, które ukończyły 18 rok życia.

Geneza

Zasada zwierzchnictwa narodu swe początki miała już na przełomie XIX i XX wieku. Stała w opozycji do rządów absolutnych była wyrażana jako pogląd, ze nie wola władcy absolutnego lecz wola ludu stanowi najwyższe prawo i jest źródłem władzy najwyższej i niezależnej od nikogo.

Rodzaje

- bezpośrednia

- pośrednia, czyli przez wybranych przedstawicieli

Stosowanie

Obecnie w praktyce bardzo trudno byłoby stosować zasadę zwierzchnictwa bezpośrednio dlatego demokracja bezpośrednia jest stosowana jako uzupełnienie demokracji pośredniej, czyli przedstawicielskiej. Naród więc sprawuje swą władzę w sposób pośredni, czyli za pośrednictwem przedstawicieli (polityków) wybranych do polskiego parlamentu. Inna sprawa, że owi politycy bardzo często składają obietnice wyborcze, z których się potem wycofują lub jeszcze gorzej – zdobywają władzę okłamując obywateli i sprawują władzę zupełnie sprzeczna z prawdziwą wolą narodu.

Przedstawicielami narodu w Polsce są: prezydent, Sejm i Senat

Demokracja bezpośrednia jest z kolei sprawowana za pomocą referendum ogólnokrajowego, ustawodawstwo ludowe, czyli uchwalanie ustaw w drodze bezpośredniego glosowania obywateli, obywatelską inicjatywę ustawodawczą oraz obywatelskie veto ustawodawcze. W polskiej konstytucji obowiązuje obywatelska inicjatywa ustawodawcza i kilka rodzajów referendum: ogólnokrajowe, konstytucyjne, w prawie przystąpienia do instytucji międzynarodowej.

Polecamy również:

 • Zasada reprezentacji politycznej

  Zasada reprezentacji politycznej, inaczej zwana także zasadą przedstawicielstwa, wynika bezpośrednio z zasady suwerenności, ponieważ obecnie rolę suwerena przeważnie przyznaje się narodowi, czyli bardzo dużej grupie osób. W związku z tym nie jest możliwe jednoczesne i bezpośrednie sprawowanie władzy przez... Więcej »

 • Inicjatywa ludowa - definicja - WOS

  Ludowa inicjatywa ustawodawcza oznacza jedną z form demokracji bezpośredniej, która uprawnia określoną liczę obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze do przedłożenia własnego projektu zmian w prawie. Więcej »

 • Zasada podziału władzy i równowagi władz - WOS

  Zasada podziału władz (na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą) jest przeciwstawieniem modelu jednolitej władzy państwowej. Jej szczególne rozpropagowanie zawdzięczamy myśli politycznej Johna Locke’a oraz Monteskiusza (który zawarł swoje główne idee polityczne w dziele O... Więcej »

 • Zasada poszanowania praw mniejszości

  Zasada ta stanowi, iż państwo powinno szanować prawa mniejszości, np. etnicznych czy narodowych. Więcej »

 • Zasada konstytucjonalizmu - Konstytucja państwa

  W państwie o ustroju demokratycznym zasada konstytucjonalizmu jest jedną z głównych zasad, na których opiera się to państwo. Oznacza to, że Konstytucja jest ustawą zasadniczą, podstawowym aktem prawnym, który reguluje życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
.
• 2023-06-04 13:15:02
;
• 2023-06-04 12:38:28
Hejka może być
• 2023-06-04 08:47:54
H
• 2023-06-02 09:43:13
fff
• 2023-06-01 19:03:56