Niewola babilońska - czym była, historia, skutki

Po przybyciu Izraelitów do Kanaan, zdobyte ziemie zostały podzielone pomiędzy 12 plemion. Jedyną kwestią łączącą poszczególne plemiona była religia, nie wytworzono żadnej administracji centralnej. Dopiero zagrożenie najazdów ze strony Filistynów spowodowało konsolidację plemion. Pierwszy na tronie zasiadł Saul, następnie Dawid, który zjednoczył wszystkie plemiona, zdobył Damaszek oraz Jerozolimę. Po śmierci Dawida rządy przejął jeden z jego synów - Salomon. A po jego śmierci, zjednoczone przez ojca państwo rozpadło się na Judę (południe) – ze stolicą w Jerozolimie oraz Izrael (północ) – ze stolicą w Samarii. Królestwo Judy zostało podbite w 587 r. p.n.e. przez babilońskiego króla Nabuchodonozora.

Okres, który nastał wraz z najazdem Babilończyków, określa się „Niewolą Babilońską” (od 586 do 538 roku p.n.e.). W tym czasie doszło do dwóch wysiedleń ludów żydowskich do Babilonu. Pierwsze deportacje miały miejsce w roku 597 p.n.e., po zajęciu Jerozolimy przez Nabuchodonozora. Święte miasto zostało splądrowane, w tym świątynny skarbiec. Pierwsza fala wysiedleń objęła m.in. króla Jojakina (Jechoniasza), proroka Ezechiela oraz dwór królewski z najważniejszymi przedstawicielami państwa. Większa część ludności została pozostawiona w kraju, którego zarządcą został późniejszy i zarazem ostatni król Judy – Sedecjasz (panował w latach 597-586 p.n.e.).

W roku 588 p.n.e. Sedecjasz wszczął bunt przeciwko władzy Babilońskiej. W latach 587 - 586 p.n.e. wojska Babilońskie ponownie oblegały Jerozolimę, którą ostatecznie zdobyli. Tym razem miasto zostało doszczętnie zniszczone łącznie ze Świątynią Jerozolimską, wybudowaną za panowania króla Salomona. Charakter drugiej deportacji Żydów był już dużo bardziej intensywny. Wysiedlenie nie objęło jedynie nikłej części najuboższej ludności.
Paradoksalnie okres „Niewoli Babilońskiej ”, wygnania, przyczynił się do umocnienia religii żydowskiej.

Rygorystycznie wymagano obrzezania, które miało odróżniać Izraelitów od reszty pogan. Po raz pierwszy żydowski rok był wyznaczany przez regularne święta m.in. Paschy, Szałasów czy też Święto Tygodni. Na wygnaniu zasady wiary nabrały ważniejszego charakteru – kwestie czystości, higieny oraz odżywiania się. Żydzi na wygnaniu stworzyli pierwszą w historii świata nomokracje - ustrój, w którym naczelną wartością jest przestrzeganie prawa.

Niewola Żydów skończyła się w 539/538 roku p.n.e., gdy Cyrus II Wielki – król Persów, podbił Babilonię. W roku 538 wydał on dekret zezwalający zesłańcom na powrót do ziemi judzkiej, która stała się autonomiczną prowincją perską – Jehud oraz na odbudowanie Świątyni Jerozolimskiej.

Polecamy również:

 • Niewola egipska - data, historia

  Większość informacji dotyczących przybycia oraz funkcjonowania społeczności izraelitów podaje Biblia (Stary Testament). Według tych podań, osobą odpowiedzialną za sprowadzenie Żydów do Egiptu był Abraham. To jemu Bóg miał nakazać wędrówkę z Mezopotamii, w której mieszkał w raz ze... Więcej »

 • Wędrówka do Ziemi Obiecanej - streszczenie, historia

  Jak podaje Biblia, protoplasta Izraelitów – Abraham na polecenie boga przybył z mezopotamskiego miasta Ur do Palestyny zwanej Kanaanem. Z Kanaanu potomkowie Hebrajczyków, ze względu na wielki głód panujący w tamtym okresie, przenieśli się do Egiptu. Niekorzystna sytuacja wprowadzona przez... Więcej »

 • Król Dawid - biografia, znaczenie

  Dawid był synem Jessego. Jego imię oznacza „ukochany przez Jahwe”. Był królem Judy i Izraela, panował w latach 1010-970 przed Chr. Dawidowi przypisuje się autorstwo 73 psalmów. Po śmierci Dawida panowanie objął jego syn, Salomon. Więcej »

 • Salomon - biografia, znaczenie

  Salomon był synem króla Dawida i Batszeby. Żył w X w. przed Chr. Jego imię (hebr. Szlomo) pochodziło od słowa szalom, czyli „pokój”. W Biblii pojawia się również drugie imię Salomona – Jedidiasz, co oznacza „Umiłowany przez Pana”. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 2 =
ADMIN
2015-11-12 14:56:09
@Ja, dziękujemy za zwrócenie uwagi. Poprawione.
ja
2015-10-28 20:32:19
Dawid nie był synem Saula
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42