Gospodarka leśna w Polsce - leśnictwo i łowiectwo - Geografia

Leśnictwo obok rolnictwa i rybołówstwa zaliczane jest do I działu gospodarki.

Lasy w 2011 zajmowały ok. 9,1 mln ha, co stanowi 29,2% powierzchni ogólnej kraju. Powierzchnia ta powoli, ale sukcesywnie rośnie (m.in. w związku z zalesianiem g) Rozmieszczenie lasów w Polsce nie jest równomierne. Największą lesistością charakteryzują się województwa: lubuskie – 49,0%, podkarpackie – 37,4% i pomorskie – 36,2% , najmniejszą za s województwa: łódzkie – 21,1% i mazowieckie – 22,7%.
Wśród drzewostanów największy udział mają te z przewagą sosny – prawie 60%, mniejszą powierzchnię zajmują drzewostany z przewagą: brzozy – 7,3% (zwykle są to drzewostany przejściowe na gruntach zalesianych), dębu – 7,1%, świerk – 6,3% (gł. w górach), buk – 5,6% i olsza – 5,4%.
Około 81,5% powierzchni lasów w Polsce stanowią lasy państwowe, w większości zarządzane przez przedsiębiorstwo lasy państwowe. Reszta lasów – zajmujących 18,5% powierzchni całkowitej lasów – to lasy prywatne.
Problemem polskich lasów jest uszkodzenie drzew (m.in. efekt zanieczyszczenia powietrza i kwaśnych deszczy). Tylko 14% powierzchni drzewostanów w Polsce to drzewostany nie uszkodzone. Przeważają na szczęście drzewostany słabo uszkodzone – stanowią one 62% powierzchni leśnych w Polsce.

Lasy spełniają wiele funkcji zarówno przyrodniczych, jak i gospodarczych. W lasach ochronnych dominują funkcje inne niż produkcyjne: wodochronne, glebochronne, klimatyczne - np. wokół zakładów przemysłowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. Lasy gospodarcze (użytkowe) dostarczają użytków leśnych, gł. drewna, wykorzystywanego w budownictwie, przemyśle celulozowo-papierniczym, meblarskim, zapałczanym, muzycznym i in.
W 2011 roku pozyskano w polskich lasach ponad 37 mln m3 drewna (prawie 10 mln m3 więcej niż w 2000 roku), gł. grubizny (o średnicy pnia ponad 5 cm bez kory). Stanowi to około 1% pozyskania drewna na świecie. Aby podtrzymywać potencjał produkcyjny lasów poza pozyskaniem lasów prowadzomne jest też zalesianie (odtwarzanie lasu) i hodowla lasu. W wielu regionach prowadzi się też obecnie przebudowę struktury gatunkowej lasu (zwłaszcza w lasach ochronnych) - z monokur iglastych w lasy mieszane lub liściaste.

W leśnictwie i przy pozyskiwaniu drewna pracowało w Polsce w 2011 roku prawie 48 tys. ludzi.

Łowiectwo miało w przeszłości duże znaczenie gospodarcze – stanowiło ważne źródło mięsa (np. król Jagiełło planując wyprawę na Państwo Zakonne w 1410 roku zarządził wielkie polowanie). Obecnie ma ono znaczenie hobbystyczne. Odstrzał i odłów dotyczy zarówno gatunków leśnych, jak i gatunków typowych dla obszarów otwartych. Najwięcej odławia się i odstrzeliwuje zajęcy, dzików, saren, lisów i bażantów. Koła łowieckie prowadzą też gospodarkę hodowlaną, m.in. dokarmiając zwierzynę zimą. Część odstrzałów ma charakter sanitarny lub redukcyjny (gdy zwierząt danego gatunku jest określonym obszarze zbyt dużo). Do ekonomicznych zysków z łowiectwa (dla kół łowieckich) należy sprzedaż pozyskanego mięsa oraz opłaty za polowania (w tym dokonywane przez myśliwych zagranicznych).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Górnictwo w Polsce - geografia

  Polska ma długie tradycje rozwoju górnictwa, sięgające czasów prehistorycznych (np. neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich). Obecnie w Polsce wydobywa się duze ilości: węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego, rud miedzi (bogatych również w srebro), rud cynku... Więcej »

 • Rolnictwo w Polsce - charakterystyka - Geografia

  Rolnictwo (łącznie z leśnictwem i rybołówstwem) zaliczane jest do I działu gospodarki narodowej. Do dnia dzisiejszego w polskim rolnictwie (łącznie z leśnictwem i rybołówstwem) zatrudnione jest ok. 15,5% ogółu pracujących. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB Polski wyniósł w 2011 roku tylko... Więcej »

 • Rybołówstwo i rybactwo w Polsce - geografia

  Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe nie są w Polsce dobrze rozwinięte mimo szerokiego dostępu Polski do morza. Wynika to z niewielkiego spożycia ryb przez Polaków (średnio ok. 12 kg/osobę rocznie, dwa razy mniej niż średnio w Unii Europejskiej) oraz z ograniczeń połowów na Bałtyku,... Więcej »

 • Budownictwo i przemysł w Polsce - charakterystyka, gałęzie - Geografia

  Przemysł i budownictwo zaliczane są do drugiego działu gospodarki. Zasadniczo działalność przemysłową dzieli się na przemysł wydobywczy i przemysł przetwórczy. W zestawieniach statystycznych wyodrębnia się jeszcze działalność związaną z produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, ciepła,... Więcej »

 • Inwestycje zagraniczne w Polsce - geografia

  Po 1989 roku zaczął się proces przechodzenia polskiej gospodarki z systemu gospodarki centralnie sterowanej do systemu gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej). Jednym z ważnych elementów tego procesu była prywatyzacja gospodarki, w której znaczący udział ma kapitał zagraniczny (zwłaszcza... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44