Atmosfera - ciśnienie. Pogoda i klimat - elementy meteorologiczne, klimatyczne

Atmosfera (nazwa pochodzi od greckich słów: atmos + sphairakula/sfera oparów) to gazowa otoczka Ziemi, najbardziej zewnętrzna spośród sfer geosfery. Jej masa to ok. 5,3 tryliona ton, co stanowi tylko 1/1 000 000 część masy Ziemi. Blisko powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne (nacisk słupa atmosfery na powierzchnię) wynosi ok. 1013,25 hPa, a średnia gęstość powietrza 1,225 kg/m3 (kilka tysięcy razy mniej niż średnia gęstość Ziemi).

Wraz ze wzrostem wysokości obserwujemy szybki spadek ciśnienia atmosferycznego i gęstości powietrza, tak że na wysokości około 50 km ciśnienie atmosferyczne wynosi już mniej niż 1 hPa. Na skutek stopniowego rozrzedzania się powietrza trudno wskazać górną granicę atmosfery – jest ona nieostra. Ostatnie ślady atmosfery ziemskiej rejestrowane są na wysokości 20 tys. km, ale w najniższej warstwie atmosfery (troposferze) – sięgającej do wysokości od 8 km do 18 km zawarte jest 80% masy powietrza atmosferycznego.

W najniższej warstwie atmosfery ziemskiej – troposferze występują warunki, w których mogło powstać i rozwinąć się życie. Zachodzące tu procesy kształtują pogodę i klimat.

Pogoda to chwilowy, fizyczny stan atmosfery w danym miejscu. Podlega on nieustannym

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Chemiczny skład atmosfery

  Mówiąc o składzie atmosfery ziemskiej, mamy na myśli skład powietrza atmosferycznego, czyli mieszaniny gazów występujących w atmosferze. Dwa najważniejsze gazy wchodzące w jej skład to azot – N2 (78,08%) i tlen – O2 (20,95%), które razem stanowią ponad 99% objętości powietrza... Więcej »

 • Budowa atmosfery - warstwy

  W obrębie atmosfery, najbardziej zewnętrznej spośród geosfer, również można wyróżnić szereg warstw. Najpopularniejszym kryterium wyróżniania tych warstw (sfer) jest pionowy profil temperatury powietrza. Analizując go wyróżniamy warstwy, w których temperatura spada wraz ze... Więcej »

 • Czynniki klimatotwórcze: astronomiczne, geograficzne

  Czynniki klimatyczne są to warunki fizyczne i geograficzne, które z jednej strony decydują o zróżnicowaniu klimatów Ziemi, z drugiej zaś strony decydują o kierunku i tempie zmian klimatu. Oddziaływanie czynników klimatycznych polega na wpływaniu na przebieg procesów, które... Więcej »

 • Bilans promieniowania, bilans cieplny Ziemi - geografia

  Głównym źródłem energii napędzającym procesy kształtujące pogodę i klimat na Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Długość fali tego promieniowania jest mniejsza niż 4 μm, nazywamy go promieniowaniem krótkofalowym. Największe natężenie promieniowania słonecznego przypada na długość fali... Więcej »

 • Chmury - powstawanie, rodzaje

  Para wodna (woda w gazowym stanie skupienia) dostaje się do atmosfery na skutek parowania z powierzchni zbiorników wodnych (najwięcej z mórz i oceanów) oraz parowania fizjologicznego roślin (transpiracji). Ilość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym nazywamy wilgotnością powietrza. Dla... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58