Chemiczny skład atmosfery

Mówiąc o składzie atmosfery ziemskiej, mamy na myśli skład powietrza atmosferycznego, czyli mieszaniny gazów występujących w atmosferze. Dwa najważniejsze gazy wchodzące w jej skład to azot – N2 (78,08%) i tlen – O2 (20,95%), które razem stanowią ponad 99% objętości powietrza atmosferycznego. Pozostałe 2 gazy zaliczane do głównych składników atmosfery to gaz szlachetny argon – Ar (0,93%) i dwutlenek węgla – CO2 (0,038%).

Poza tym w skład atmosfery ziemskiej wchodzą składniki drugorzędne i domieszki, do których należą: gazy szlachetne – neon (Ne), hel (He) i krypton (Kr), metan (CH4) i inne węglowodory, wodór (H2), tlenki siarki (SOx) i azotu (NOx), siarkowodór (H2S), amoniak (NH3), ozon (O3) oraz wiele innych.

Podając udział poszczególnych gazów drugorzędnych i śladowych w całkowitym składzie atmosfery często określamy go nie w %, ale jako p.p.m. (co znaczy parts per million). Jako, że % możemy objaśnić jako part per cent, 1% odpowiada 10 000 p.p.m. Tak, że np. udział CO2 w atmosferze można wyrazić jako – 0,0383% lub 383 p.p.m.

Poza tymi składnikami tzw. powietrza suchego w atmosferze ziemskiej występuje też woda – H2O w stanie gazowym, ciekłym i stałym, która typowo stanowi ponad 1% objętości powietrza atmosferycznego oraz inne aerozole (np. pyły, kryształki soli, pyłki roślin).

Skład atmosfery ziemskiej znacznie różni się od składu atmosfer innych planet wewnętrznych planet Układu Słonecznego. Widoczne jest to zwłaszcza w dużej ilości tlenu, który na innych planetach występuje w stanie gazowym tylko jako domieszka. Pamiętajmy jednak, że w pierwotnej atmosferze ziemskiej sprzed kilku miliardów lat tez prawie go nie było. Został do niej uwolniony w procesie fotosyntezy przez rośliny stopniowo zasiedlające Ziemię.

chemiczny skład atmosfery - skład powietrza

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Zanieczyszczenia powietrza

    Zanieczyszczenia powietrza to domieszki powietrza atmosferycznego, których stężenie (wyrażone w jednostkach masy zawartych w jednostkowej objętości – np. g/cm3) przekracza znacznie przeciętną jego wartość w „powietrzu czystym” lub też domieszka ta nie występująca naturalnie w powietrzu. Ich... Więcej »

  • Smog

    Szczególnym przykładem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, występującego w wielkich miastach i w obszarach uprzemysłowionych jest smog (z angielskiego smoke + fog). Jest to sztuczne zjawisko atmosferyczne polegające na występowaniu wysokich stężeń wielu substancji zanieczyszczających powietrze,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42