Kalwinizm - historia, cechy, zasady

Kalwinizm to jedna z głównych doktryn religijnych protestantyzmu. Swoją nazwę wywodzi od nazwiska reformatora religijnego, Jana Kalwina (1509-1564). Określany jest także ewangelicyzmem reformowanym bądź protestantyzmem reformowanym.

Jan Kalwin

Jan Kalwin był z pochodzenia Francuzem (przyszedł na świat w Noyon), ale działał w Genewie w Szwajcarii. Z wykształcenia był prawnikiem i humanistą; nigdy nie ukończył studiów teologicznych, jednak samodzielnie zgłębiał pisma Ojców Kościoła. Był również czytelnikiem dzieł Lutra. Własnym wysiłkiem zdobył z czasem szeroką wiedzę teologiczną. Swoje wejście na drogę reformacji nazywał „nagłym nawróceniem” (chociaż historycy zgodnie twierdzą, że zmiana poglądów Kalwina zachodziła stopniowo). Dokonało się ono najprawdopodobniej ok. 1534 r. – za znak zerwania Kalwina z Kościołem przyjmuje się jego rezygnację z beneficjum w Noyon. Rok później wyjechał z kraju i udał się najpierw przez Strasburg do Bazylei (gdzie napisał pierwszą wersję swojego największego dzieła „Nauki religii chrześcijańskiej”), a następnie do Ferrary. Stamtąd powrócił na krótko do Francji, ale już w sierpniu 1536 r. znalazł się w Genewie.

Reformacja w Genewie rozwijała się przede wszystkim na podłożu politycznym. Miasto dążyło bowiem do uniezależnienia się od książąt sabaudzkich i podległego im biskupa genewskiego. Swojego sojusznika znalazło w sprotestantyzowanym Bernie, skąd przybył w 1532 r. kaznodzieja Wilhelm Farel. Mieszkańcy nie byli jednak zainteresowani jego naukami, tym bardziej kiedy udało im się osiągnąć cel i w 1533 r. wypędzono biskupa z Genewy. Nie potrzebowali nowego wyznania. Wilhelm Farel trafił więc na opór; do momentu przybycia Kalwina wspólnota protestancka w Genewie była słaba i nieliczna.

Farel skorzystał z przyjazdu Kalwina i przekazał mu inicjatywę działania. Ten zajął się nauczaniem. Popadł jednak w konflikt z radą miejską, która nie zgodziła się na opracowane przez niego Artykuły dotyczące organizacji Kościoła. Sprzeciw wywołał także przygotowany przez Jana katechizm i dołączone do niego wyznanie wiary. Jednak czarę goryczy przelał projekt kościelnego sądu, który miał być niezależny od rady miejskiej. Kalwin i Farel zostali wówczas wypędzeni z Genewy.

Jakiś czas Kalwin przebywał w Bazylei, potem przeniósł się do Strasburga, gdzie pełnił funkcję kaznodziei i lektora Pisma Świętego. W tym czasie dopracował swoją teologię oraz organizację Kościoła reformowanego. Wydał formularze do nabożeństwa Słowa Bożego, Eucharystii i Chrztu oraz śpiewnik w języku francuskim, w którym umieścił psalmy, ale także 10 przykazań w formie pieśni. Brał również udział w religijnych dysputach niemieckich, dzięki czemu poznał Filipa Melanchtona, współpracownika Marcina Lutra (z samym Lutrem Kalwin nigdy się nie spotkał).

Powrót Kalwina do Genewy został spowodowany listem kardynała Jakuba Sadoleto do rady miejskiej, w którym duchowny postulował przywrócenie jedności kościelnej i wskazywał na niepokoje, wywołane przez reformatorów. Rada miejska czuła się zobowiązana do odpowiedzi, lecz nikt w mieście nie chciał jej przygotować. Wówczas zwrócono się do przebywającego w Strasburgu Jana Kalwina. Jego Odpowiedź do Sadolata o usprawiedliwieniu, sakramentach i Kościele spodobała się w Genewie. W efekcie poproszono go o powrót do miasta. Kalwin wrócił do Genewy w 1541 r. Rada przyjęła jego Zarządzenia kościelne (opracowane na wzór Strasburga i Zurychu) oraz Porządek nabożeństw i Katechizm. Na podstawie tych dzieł doszło do szeregu reform w Kościele genewskim.

Wprowadzono cztery urzędy: ministrów (inaczej pastorów) do głoszenia Słowa Bożego i praktyki

Polecamy również:

 • Marcin Luter - biografia, poglądy, działalność

  Marcin Luter urodził się w roku 1483 w Eisleben. Jego rodzice wywodzili się warstwy tzw. dziedzicznych czynszowników, jednak zła sytuacja materialna zmusiła ich do opuszczenia wsi i poszukiwania pracy w mieście. Już po narodzinach syna przenieśli się do Mansfeld – Hans Luter, ojciec przyszłego... Więcej »

 • Anabaptyzm - twórcy, cechy, doktryna

  Anabaptyzm (gr. anabaptistos – „powtórny chrzest”) to powstały w XVI w. w kręgu uczniów Ulricha Zwingliego nurt reformacji radykalnej, którego zwolennicy negowali ważność chrztu niemowląt i głosili konieczność „powtórnego chrztu” dorosłych... Więcej »

 • Pokój augsburski (1555) - postanowienia, warunki - Religia

  Pokój augsburski był pokojem kończącym pierwszy okres wojen religijnych między katolikami i luteranami w Niemczech. Został zawarty na sejmie Rzeszy w Augsburgu 25 września 1555 r. Podpisał go cesarz Karol V. Więcej »

 • Reformacja w Anglii - przyczyny, skutki (anglikanizm, purytanizm, prezbiterianizm)

  Anglikanizm (Kościół anglikański) wyłonił się z Kościoła katolickiego w XVI w. w okresie reformacji. Z tego względu powszechnie uważany jest za jedną z głównych form protestantyzmu, obok luteranizmu i kalwinizmu, jednak w przeciwieństwie do nich anglikanizm narodził się z przyczyn stricte... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09