Czasowniki modalne w odniesieniu do przeszłości: must have done, might have done, can’t have done

Jeżeli spekulujemy o sytuacjach z przeszłości, wówczas możemy użyć poniższego wzoru:

czasowniki modalny + have + past participle (trzecia forma czasownika)

Must

W sytuacji, gdy jesteśmy pewni, że coś się wydarzyło, stosujemy czasownik modalny must.

He must have stolen my money. He knew where I kept it. (On musiał ukraść moje pieniądze (napewno ukradł). Wiedział, gdzie je trzymałam.)

Might

Jeśli nie mamy pewności, że coś się wydarzyło, używamy czasownika modalnego might.

I don’t remember exactly where I met Mary, but it might have been at the park. (Nie pamiętam dokładnie, gdzie spotkałam Mary, ale to mogło być w parku.)

Can't

Jeżeli wiemy, że coś nie mogło zaistnieć w przeszłości, stosujemy czasownik modalny can’t.

You can’t have talked to Mrs. Smith, because she’s been dead for twenty years! (Nie mogłeś (to niemożliwe) rozmawiać z panią Smith, ponieważ ona nie żyje od dwudziestu lat!)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
0
• 2023-05-28 13:23:15
h
• 2023-05-27 19:56:08
fsff
• 2023-05-27 11:48:28
B. niekompletne
• 2023-05-26 13:03:27
Nice
• 2023-05-25 18:56:03