Komunikacja w Polsce - geografia

Transport umożliwia przepływ osób i towarów, ułatwiając codzienne życie i umożliwiając poprawne funkcjonowanie gospodarki.
W naszym kraju (ale także na całym niemalże świecie) obserwujemy wzrost ruchliwości osób połączony ze wzrostem oczekiwań odnośnie do jakości realizowanych usług transportowych (standardu i niezawodności podróży). Z kolei wielkość przewozów towarowych ustabilizowała się na obecnym poziomie (zmieniła się jednaj ich struktura – mniejszą role mają towary masowe).
Spada znaczenie transportu publicznego na rzecz transportu prywatnego.

Polska określana jest czasami jako kraj tranzytowy. Wynika to z położenia w Europie Środkowej (głównie pomiędzy Europą Zachodnią i Europą Wschodnią, ale również między Europą Północną i Europą Południową).
Zasadniczo brak naturalnych barier rozwoju infrastruktury transportowej w naszym kraju (zwłaszcza dla przepływu towarów i ludzi ze wschodu na zachód i odwrotnie).

Rozwój poszczególnych gałęzi transportu w Polsce jest nierównomierny.
W przeszłości dobrze rozwinięty w Polsce transport kolejowy traci swoje znaczenie głównie w przewozach pasażerskich. Z kolei rozwija się i wzrasta rola transportu samochodowego (jak również infrastruktury transportu samochodowego – zwłaszcza autostrad), z czym wiąże się wzrost liczby samochodów. Dobrze rozwija się też transport lotniczy, mający duże znaczenie w międzynarodowym przepływie osób. Przewozy w transporcie wodnym (morskim i śródlądowym) mają nieduże znaczenie.

Obserwowany jest wzrost negatywnego wpływu transportu na środowisko przyrodnicze, duża na tle Europy liczba wypadków drogowych w transporcie samochodowym oraz uciążliwość transportu (hałas, wibracje, niebezpieczeństwo wypadków) dla skupisk ludzi – wsi i miast (efekt np. niewystarczającej ilości obwodnic w transporcie samochodowym).

Jeszcze większa rewolucja dotyczyła rozwoju łączności w Polsce (trendy są podobne jak na całym świecie). Spadkowi znaczenia tradycyjnych kanałów przepływu informacji (poczta, telefonia stacjonarna) towarzyszy wzrost znaczenia i intensywności wykorzystania nowych środków łączności (telefonii mobilnej i internetu).

 

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
By
• 2022-09-28 17:03:33
git
• 2022-09-27 14:46:23
Ok
• 2022-09-27 12:59:27
Bardzo łatwe
• 2022-09-27 10:53:50
Fajowe
• 2022-09-26 18:31:03