Wpływ człowieka na środowisko

Ludzie korzystając z dobrodziejstw środowiska naturalnego stopniowo przyczyniają się do jego zubożenia i niszczenia. Podejmowane przez nich działania mają olbrzymi wpływ na pogorszenie się stanu czystości powietrza, wód, gleb oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej organizmów żywych. W ostatnich latach, z uwagi na obawy o własną przyszłość, podejmuje się coraz więcej działań zmierzających do poprawy jakości środowiska.


Działania podejmowane przez człowieka, które mają negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego (bezpośredni lub pośredni):

• rozwój przemysłu;
• rozwój komunikacji;
• budowa osiedli mieszkaniowych i dróg (lądowych oraz wodnych);
• rozwój rolnictwa;
• wycinanie lasów;
• nadmierna eksploatacja złóż naturalnych (paliw kopalnych, rud metali, surowców skalnych);
• nadmierna eksploatacja dziko żyjących roślin i zwierząt (w tym kłusownictwo, nierozważne łowiectwo i połów ryb, zrywanie chronionych roślin, handel zwierzętami egzotycznymi);
• niszczenie naturalnych siedlisk lub wprowadzanie w nich zmian;

Działania podejmowane przez człowieka, które mają korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego (bezpośredni lub pośredni):

• wprowadzenie regulacji prawnych;
• działania zamierzające do poprawy świadomość ekologicznej (edukacja w szkołach i środkach masowego przekazu);
• tworzenia obszarów chronionych (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.);
• ochrona gatunkowa;

 

 

Polecamy również:

 • Zanieczyszczenia powietrza - rodzaje i skutki

  Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza: • przemysł energetyczny;• zakłady przetwórcze (m.in. zakłady metalurgiczne, cementownie, rafinerie);• gospodarstwa domowe opalane węglem;• motoryzacja;• wydobycie surowców, ich transport i składowanie;• składowiska... Więcej »

 • Zanieczyszczenia wód - rodzaje i skutki

  Zanieczyszczeniami wód są substancje chemiczne, mikroorganizmy oraz ciepło, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych wód i zmniejsza ich wartość użytkową (wody silnie zanieczyszczone nie nadają się do picia). Zanieczyszczeniami wód są... Więcej »

 • Zanieczyszczenia gleb - rodzaje i skutki

  Zanieczyszczeniami gleby są substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych gleby, co prowadzi do zmniejszenia urodzajności gleb, czyli ich wartości użytkowej. Do pogorszenia się kondycji i jakości gleby prowadzi też... Więcej »

 • Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody

  Natura jest źródłem wielu użytecznych dla człowieka elementów. Dzięki umiejętnością wykorzystania zasobów przyrody przez człowieka, skutecznie poprawiła się jakość życia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre elementy przyrody mają swój limit. W związku z tym... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43