Formy ochrony przyrody w Polsce

Formy ochrony przyrody w Polsce

Park narodowy jest to najwyższa forma ochrony przyrody, która obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Parki narodowe tworzone są w celu zachowania lub przywrócenia właściwego stanu przyrody,  rekonstrukcji zniekształconych siedlisk oraz zachowania różnorodności biologicznej i składników przyrody nieożywionej.

Parki krajobrazowy jest to niższa rangą forma ochrony przyrody niż park narodowy, którą stanowi obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i cennych walorach krajobrazowych. Park krajobrazowy tworzony jest w celu zachowania oraz popularyzacji obszarów wyróżniających się wyżej wymienionymi cechami.

Park krajobrazowy Formy ochrony przyrody w Polsce

Suwalski Park Krajobrazowy/Aisog (05.2006)/commons.wikimedia.org

Rezerwat przyrody to obszar,  w którym ochronie podlegają zmienione w niewielkim stopniu lub zachowane w stanie naturalnym ekosystemy o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, kulturowych lub krajobrazowych. W rezerwacie chronione są określone elementy środowiska, w związku z czym wyróżnimy rezerwaty leśne, geologiczne, torfowiskowe itp. Rezerwaty dzielimy na:

Rezerwaty dzielimy na:
rezerwaty ścisłe, w które człowiek nie ingeruje pozostawiając je działaniu sił przyrody;
rezerwaty częściowe, w których dopuszczone są działania człowieka mające na celu zachowanie trwałości chronionych obszarów;

Obszar chronionego krajobrazu są to obszary wyróżniające się szczególnym krajobrazem, na którym występują różne rodzaje ekosystemów. Obszary te są wykorzystywane w celach turystycznych i rekreacyjnych, pełnią też funkcję korytarzy ekologicznych.

Pomnik przyrody to pojedyncze (lub grupowe) twory przyrody żywej lub nieożywionej chronione ze względu na szczególną wartość przyrodniczą, kulturową, krajobrazową lub historyczna np. wiekowe i okazałe drzewa, głazy narzutowe, jaskinie, wodospady itp.

Pomnik przyrody Formy ochrony przyrody w Polsce

Największy w Polsce głaz narzutowy - Trygław/Brogaj (03.05.2009)/
commons.wikimedia.org

Stanowiska dokumentacyjne to obiekty przyrody nieożywionej chronione ze względu na swój naukowy charakter. Są to głównie nagromadzenia skamieniałości i minerałów oraz formacje geologiczne.

Użytki ekologiczne są  pozostałością ekosystemów. Tworzone są w celu zachowania różnorodności biologicznej na obszarach o stosunkowo małej powierzchni.  Do użytków ekologicznych zaliczamy m.in.: kępy drzew i krzewów, starorzecza, oczka wodne, bagna, skarpy, siedliska chronionych gatunków roślin, zwierząt  i grzybów.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe są to obszary wyznaczone ze względu na  cenne walory estetyczne krajobrazu naturalnego i kulturowego. 

Polecamy również:

  • Rośliny chronione w Polsce

    Jedną z form ochrony przyrody jest ochrona gatunkowa. O konkretnych działaniach jakie należy podjąć w celu ochrony organizmów mówi ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Treść tej ustawy dotyczy obejmujecia ochroną dziko występujących roślin, grzybów oraz zwierząt wraz z siedliskami, w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43