Zanieczyszczenia wód - rodzaje i skutki

Zanieczyszczeniami wód są substancje chemiczne, mikroorganizmy oraz ciepło, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych wód i zmniejsza ich wartość użytkową (wody silnie zanieczyszczone nie nadają się do picia). Zanieczyszczeniami wód są zarówno substancje obce przedostające się do nich z otoczenia, jak i naturalne, które występują w podwyższonej ilości.

Źródła zanieczyszczeń wód:

1. naturalne – są to szczątki organiczne podchodzące z martwych roślin i zwierząt oraz związki wymywane ze skał i gleby;

2. antropogeniczne – powstają w wyniku działalność człowieka; ze względu na miejsce powstawania dzielmy je na:

• przemysłowe – ścieki uwalniane do wód przez zakłady przemysłowe;
• komunalne – ścieki i odpady powstające w gospodarstwach domowych;
• rolnicze – substancje chemiczne stosowane w rolnictwie w celu poprawy żyzności gleby i ochrony przed szkodnikami;

Zanieczyszczenia antropogeniczne dostają się do zbiorników wodnych z gleby oraz z powietrza. W pierwszym przypadku są to głównie spływy z pól uprawnych i terenów, na których znajdują się składowiska odpadów (po obfitych opadach deszczu, pokłady śniegu w czasie roztopów). W drugim przypadku do wód dostają pyły lub zanieczyszczone gazami wody opadowe (kwaśne deszcze).

Główne źródła antropogenicznych zanieczyszczeń wód:

1. ścieki przemysłowe (m.in. oleje, smary, sole metali ciężkich);

2. ścieki komunalne (m.in. fekalia, detergenty, opakowania zawierające toksyczne substancje, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników itp.) oraz spływy z wysypisk śmieci;

3. środki chemiczne stosowane w rolnictwie:

• pestycydy – zatruwają organizmy żyjące w wodach;
• nawozy – głównie fosforanowe i azotowe (prowadzą do eutrofizacji wód):

4. trujące gazy emitowane z fabryk, kopalń, gospodarstw domowych i środków komunikacyjnych, które w atmosferze łączą się z opadami i trafią do wody w postaci kwaśnych deszczy;

5. trujące gazy i pyły, pochodzące z fabryk, które opadają z atmosfery do wody;

Zanieczyszczenia wody
Zanieczyszczenie wody w Japonii/Komencanto
(12.07.2005)/commons.wikimedia.org

Polecamy również:

  • Zanieczyszczenia powietrza - rodzaje i skutki

    Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza: • przemysł energetyczny;• zakłady przetwórcze (m.in. zakłady metalurgiczne, cementownie, rafinerie);• gospodarstwa domowe opalane węglem;• motoryzacja;• wydobycie surowców, ich transport i składowanie;• składowiska... Więcej »

  • Zanieczyszczenia gleb - rodzaje i skutki

    Zanieczyszczeniami gleby są substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych gleby, co prowadzi do zmniejszenia urodzajności gleb, czyli ich wartości użytkowej. Do pogorszenia się kondycji i jakości gleby prowadzi też... Więcej »

  • Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody

    Natura jest źródłem wielu użytecznych dla człowieka elementów. Dzięki umiejętnością wykorzystania zasobów przyrody przez człowieka, skutecznie poprawiła się jakość życia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre elementy przyrody mają swój limit. W związku z tym... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 2 =
14
2021-04-26 18:28:03
gdzie są skutki
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19