Oblicz stężenia soli w roztworze po rozpuszczeniu ich mieszaniny

Przygotowano roztwór przez rozpuszczenie w 160 cm3 wody 56 g soli, składającej się z chlorku wapnia i węglanu wapnia w stosunku molowym 1,75 : 0,5. Podaj stężenie soli w tak otrzymanym roztworze. Przyjmij przybliżenia mas atomowych: mCa = 40u, mCl = 35,5u, mO = 16u, mC = 12u, wynik podaj z dokładnością do 2. miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:21

Rozwiązywanie zadania należy rozpocząć od sprawdzenia tablic rozpuszczalności soli – wynika z nich, że węglan wapnia jest nierozpuszczalny w wodzie, stąd przy obliczaniu stężenia soli w roztworze należy go pominąć. Następnie należy obliczyć masę molową chlorku wapnia i węglanu wapnia:

mCaCO3 = 40+12+16×3 = 100 g/mol

mCaCl2 = 40+2×35,5 = 111 g/mol

Obliczamy sumaryczną masę mieszaniny soli o podanym składzie molowym:

n = m/M

m = n×M

mCaCO3 = 0,5×100 = 50 g

mCaCl2 = 1,75×111 = 194,25 g

194,25 + 50 = 244,25 g mieszaniny

Obliczamy zawartość CaCl2 w 244,25 g mieszaniny:

194,25 g CaCl2 – 244,25 g mieszaniny

x g CaCl2 – 56 g mieszaniny

x = 44,54 g CaCl2

Obliczenie stężenia molowego soli w roztworze:

c _{CaCl _{2} }  =  \frac{ \frac{m}{M} }{V} =  \frac{ \frac{44,54}{111} }{0,16} = 2,5  \frac{mol}{dm ^{3} }

 

Odpowiedź: Stężenie soli w tak otrzymanym roztworze wynosi 2,50 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza