Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - struktura, organy - WOS

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych w ramach ONZ wyróżnia się sześć głównych organów: Zgromadzenie Ogólne, Radę Bezpieczeństwa, Radę Gospodarczo-Społeczną, Radę Powierniczą, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Sekretariat. Oprócz głównych organów Karta umożliwia powołanie tzw. organów pomocniczych – zapis ten jest bardzo żywy, ponieważ w ONZ funkcjonuje bardzo wiele komitetów, komisji itp.

1. Zgromadzenie Ogólne – w spotkaniach Zgromadzenia uczestniczą przedstawiciele krajów członkowskich ONZ – każdy kraj ma jeden głos. Zgromadzenie spotyka się na sesjach zwyczajnych, a także na tzw. sesjach nadzwyczajnych (organizowanych pod wpływem żądania Rady Bezpieczeństwa lub większości państw członkowskich). Te ostatnie są najczęściej spowodowane ważnymi sprawami powiązanymi z celami ONZ – utrzymaniem pokoju, kwestie członkostwa itp. Zgromadzenie w najważniejszych kwestiach powołuje uchwały większością 2/3 głosów, natomiast w zwykłych przypadkach zwykłą większością głosów.

2. Rada Bezpieczeństwa – w jej skład wchodzi 15 członków (pierwotnie karta zakładała 11 członków, w 1963 r. doszło jednak do poprawki w jej zapisach). Wyróżnia się stałych członków Rady (5 krajów, największych mocarstw – Rosja, USA, Chiny, Francja i Wielka Brytania). Pozostali członkowie są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnie kadencje (co roku zmienia się połowa składu Rady). Ze względu na wyraźną zmianę stosunków polityczno-ekonomicznych dyskutuje się obecnie zmianę (dodanie nowych) stałych członków Rady Bezpieczeństwa, jak dotąd – bez rezultatów. Potencjalnymi kandydatami są bowiem Niemcy, a także np. Indie.

3. Rada Gospodarczo-Społeczna – w jej skład wchodzą przedstawiciele 54 państw członkowskich według klucza geograficznego – odpowiednia ilość miejsce jest przeznaczona dla państw Azji (11), Afryki (14), Ameryki Łacińskiej (10), Europy Środkowej (6) i Europy Zachodniej (oraz innych krajów – razem 13).

4. Rada Powiernicza – składa się z członków Rady Bezpieczeństwa oraz przedstawicieli państw, które zarządzają terytoriami, powierzonymi im przez ONZ.

5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – mieści się w Hadze. Do jego kompetencji należy: orzekanie w sferze prawa międzynarodowego, m.in. rozstrzyganie sporów między państwami członkowskimi. W jego skład wchodzi 15 sędziów z różnych państw członkowskich. Kadencja każdego sędziego trwa 9 lat, możliwa jest reelekcja.

6. Sekretariat – ma siedzibę w Nowym Jorku i kieruje pracami administracyjnymi ONZ, a także sygnalizuje ewentualnych zagrożeń dla pokoju. Zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. Obecnym (od 2007 r.) Sekretarzem Generalnym jest Ban Ki-moon.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43