Ciężar ciała

Ciężar ciała (Q) jest z definicji iloczynem jego masy (m) i przyspieszenia ziemskiego (g):

Q = m•g

Przyspieszenie ziemskie jest wynikiem działania siły grawitacji (FG) i zgodnie z drugą zasadą dynamiki jest równe:

g= \frac{F _{G} }{m}

Ponieważ siła grawitacji wyraża się wzorem F _{G} = G\frac{Mm}{R ^{2} } , to:

g= \frac{GM}{R ^{2} }

gdzie: M – masa Ziemi

Jeżeli założymy, że ciało znajduje się na stosunkowo małej wysokości, to odległość pomiędzy środkami oddziałujących grawitacyjnie mas będzie równa promieniowi Ziemi (RZ), stąd:

g= \frac{GM}{R _{Z} ^{2} }

W ostatnim równaniu mamy działanie na trzech wielkościach stałych, które musi być równe:

g= \frac{6,67 \cdot 10 ^{-11} \frac{Nm ^{2} }{kg ^{2} } \cdot 6 \cdot 10 ^{24} kg }{(6,8 \cdot 10 ^{6}m) ^{2} } \approx 10 \frac{m}{s ^{2} }

W powyższym wyprowadzeniu pominięto fakt, że Ziemia jest układem nieinercjalnym, w którym występują dodatkowe siły bezwładności, związane m.in. z ruchem wirowym planety. Siły te zmniejszają ciężar ciała, gdyż siła odśrodkowa skierowana jest przeciwnie do siły grawitacji. Zmniejszenie ciężaru jest najbardziej widoczne na równiku, gdyż prędkość kątowa, tam znajdujących się ciał, jest największa.

W większości przypadków przyspieszenie grawitacyjne utożsamiane jest jednak z przyspieszeniem grawitacyjnym w odległości średniego promienia ziemskiego, z pominięciem faktu występowania pozornych sił bezwładności.

Polecamy również:

 • Prawo powszechnego ciążenia

  Prawo powszechnego ciążenia, zwane również prawem powszechnej grawitacji, zostało sformułowane przez Izaaka Newtona. Głosi ono, że siła wzajemnego przyciągania się ciał jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami. Więcej »

 • Pole grawitacyjne - przykład pola centralnego

  Oddziaływanie grawitacyjne jest przykładem oddziaływania poprzez pole, gdyż ciała działają na siebie pewnymi siłami nie stykając się przy tym ze sobą. Więcej »

 • Natężenie pola grawitacyjnego

  Natężenie pola grawitacyjnego (γ) jest wektorową wielkością fizyczną zdefiniowaną jako stosunek siły grawitacji, działającej na próbną masę umieszczoną w polu grawitacyjnym, do wartości tej masy: Więcej »

 • Energia potencjalna w centralnym polu grawitacyjnym

  Energia potencjalna układu ciał zależy od dwóch czynników tj. od mas oddziałujących grawitacyjnie obiektów i ich wzajemnego położenia. W polu centralnym energia potencjalna wyraża się następującym wzorem: Więcej »

 • Zasada superpozycji pól

  Zasada superpozycji pól jest narzędziem umożliwiającym znajdowanie wypadkowego natężenia pola i wypadkowego potencjału pola w przypadkach, gdy pole grawitacyjne powstaje w wyniku nałożenia się n pól grawitacyjnych, wytworzonych przez układ n mas. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43