Zwalczanie handlu ludźmi - w prawie międzynarodowym, organizacje

Handel ludźmi to przestępstwo, które przybiera bardzo wiele form – niezależnie jednak od rodzaju, jest ono zwalczane zarówno poprzez rządy państw, jak i specjalnie powołane w tym celu organizacje.

Przykładami takich organizacji są:

1. Fundacja La Strada – polska organizacja założona w 1996 r., której celem statutowym jest przeciwdziałanie handlu ludźmi, niewolnictwu, pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie prostytucji. Swoje cele Fundacja stara się realizować poprzez działalność prewencyjną (m.in. informacyjną, podnoszenie świadomości społeczeństwa), wspieranie ofiar (wsparcie, reintegracja społeczna i zawodowa), prowadzenie telefonu zaufania itp.

2. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organisation for Migration, IOM) – międzyrządowa organizacja założona w 1951 r., której celem jest prowadzenie uporządkowanej polityki migracyjnej, mając na uwadze szacunek dla praw człowieka. Działalność IOM polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy humanitarnej migrantom, uchodźcom oraz wszystkim innym osobom przemieszczającym się. Główną siedziba IOM mieści się w stolicy Szwajcarii – Genewie.

W kwestii zwalczania handlu ludźmi IOM prowadzi bardzo wiele programów, które umożliwiają ofiarom handlu powrót do kraju. Działania IOM polegają także na szerokiej prewencji przemytu ludzi i handlu żywym towarem.

3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe OSCE) – to organizacja o szerokim spektrum tematycznym, w którym również znajdujemy tematykę handlu ludźmi jako przestępstwa przeciwko godności człowieka.

Działalność OBWE podejmowana w sprawie handlu ludźmi to między innymi wydanie decyzji nr 557 (lipiec 2003 r.), Program działań OBWE w zakresie zwalczania Handlu Ludźmi. W programie tym przedstawiony jest katalog możliwych działań, takich jak wzmocnienie współpracy i wymiany informacji między poszczególnymi organami ścigania państw członkowskich OBWE, pomoc ofiarom handlu ludźmi podczas procesu karnego, działania w zakresie wzmocnienia zabezpieczeń i kontroli dokumentów, wprowadzenie szkoleń dla grup kontrolnych, czyli służb granicznych, organów ścigania, organów sądu itp.

Oprócz wymienionych organizacji, zwalczaniem handlu ludźmi zajmuje się również Organizacja Narodów Zjednoczonych (kwestie związane z handlem żywym towarem znajdziemy m.in. w Protokole Dodatkowym Konwencji ONZ przeciw międzynarodowej działalności kryminalnej , Rada Europy (Europejska Konwencja Praw Człowieka) oraz Unia Europejska.

Polecamy również:

 • Handel kobietami - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Zjawisko handlu ludźmi w największej mierze dotyka kobiet. Proceder handlu kobietami rozpowszechniony jest od setek lat na całym świecie, mając najczęściej na celu świadczenie przez uprowadzone usług seksualnych lub też bycie tanią siłą roboczą. Współcześnie statystyki wskazują, że dziennie ok. 2000 kobiet... Więcej »

 • Handel dziećmi na świecie - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Jako handel dziećmi rozumiemy: jakiekolwiek działanie lub transakcję, w drodze której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób innej osobie lub grupie osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną rekompensatą(za: Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach... Więcej »

 • Handel organami ludzkimi - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Handel narządami jest stosunkowo młodym procederem, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na zdrowe narządy ludzkie. Handel organami odnotowuje się najczęściej w krajach wysoko uprzemysłowionych. Charakterystycznym dla handlu organami jest ich pozyskiwanie od mieszkańców krajów nisko rozwiniętych. Więcej »

 • Handel ludźmi - statystyki

  Handel ludźmi definiowany jest jako przestępstwo polegające na werbowaniu, transporcie, dostarczaniu, przekazywaniu, przechowywaniu lub przyjmowaniu osoby w celu uzyskania korzyści majątkowych. Osoby będące jego ofiarami najczęściej wykorzystywane są w prostytucji, produkcji materiałów pornograficznych,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19