Handel kobietami - statystyki, charakterystyka zjawiska

Zjawisko handlu ludźmi w największej mierze dotyka kobiet. Proceder handlu kobietami rozpowszechniony jest od setek lat na całym świecie, mając najczęściej na celu świadczenie przez uprowadzone usług seksualnych lub też bycie tanią siłą roboczą. Współcześnie statystyki wskazują, że dziennie ok. 2000 kobiet oraz dzieci od lat 4 jest sprzedawanych w celach świadczenia usług seksualnych lub innych. Szacuje się, że handel kobietami generuje rocznie ok. 12 miliardów dolarów. Grupą najbardziej narażoną na ryzyko porwania i sprzedaży są kobiety pomiędzy 16 a 20 rokiem życia.

Przyczynami handlu kobietami są: ubóstwo, bezrobocie, brak perspektyw, brak odpowiedniego wykształcenia oraz dyskryminacja ze względu na płeć. Od lat również zjawisko to dotyka młodych kobiet, które świadomie szukając pracy, godzą się na zagraniczne wyjazdy do nieznanych i niesprawdzonych miejsc. Jednym z głównych ośrodków handlu kobietami jest Europa Środkowa i Wschodnia. Inne części świata, w których spotyka się ten proceder to Azja, Ameryka Południowa oraz Afryka.

Istnieje wiele form przeciwdziałania handlu kobietami. Kroki takie podjęła m. in. Unia Europejska, tworząc wyspecjalizowane komórki rządowe. Zgodnie z wytycznymi traktatów Wspólnot Europejskich oraz Traktatem o Unii Europejskiej kraje członkowskie zobowiązują się do zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Działania te okazały się jednak z biegiem czasu niewystarczające. W związku z  tym podjęto kroki do przyjęcia Decyzji Ramowej w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Jest ona uzupełnieniem wzmacniającym dotychczasowe rozwiązania oraz wzmocnić postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej wraz z Protokołem o Zapobieganiu, Zwalczaniu oraz Karaniu za Handel Ludźmi, w Szczególności Kobietami i Dziećmi. Dokumenty te zobowiązują przede wszystkim kraje członkowskie do ścigania sprawców przestępstw dotyczących handlu ludźmi, karaniu ich oraz zapewnianiu pomocy osobom poszkodowanym w tym procederze.

Polecamy również:

 • Handel dziećmi na świecie - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Jako handel dziećmi rozumiemy: jakiekolwiek działanie lub transakcję, w drodze której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób innej osobie lub grupie osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną rekompensatą(za: Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach... Więcej »

 • Handel organami ludzkimi - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Handel narządami jest stosunkowo młodym procederem, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na zdrowe narządy ludzkie. Handel organami odnotowuje się najczęściej w krajach wysoko uprzemysłowionych. Charakterystycznym dla handlu organami jest ich pozyskiwanie od mieszkańców krajów nisko rozwiniętych. Więcej »

 • Handel ludźmi - statystyki

  Handel ludźmi definiowany jest jako przestępstwo polegające na werbowaniu, transporcie, dostarczaniu, przekazywaniu, przechowywaniu lub przyjmowaniu osoby w celu uzyskania korzyści majątkowych. Osoby będące jego ofiarami najczęściej wykorzystywane są w prostytucji, produkcji materiałów pornograficznych,... Więcej »

 • Zwalczanie handlu ludźmi - w prawie międzynarodowym, organizacje

  Handel ludźmi to przestępstwo, które przybiera bardzo wiele form – niezależnie jednak od rodzaju, jest ono zwalczane zarówno poprzez rządy państw, jak i specjalnie powołane w tym celu organizacje. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53