Struktura zawodowa w Polsce - przyczyny, geografia

Ludność aktywna zawodowo w Polsce liczy ponad 17 mln 850 tys. osób (2011 – przeciętnie w roku). Stanowi to 56,3% ludności Polski w wieku powyżej 15 lat. Wskaźnik ten jest podobny dla ludności miejskiej i wiejskiej (większość pracuje w mieście), ale różni się dla mężczyzn (64,7%) i kobiet (48,7%).

Wśród osób pracujących w 2011 roku ok. 15,5% zatrudnionych było w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, ok. 28% w przemyśle i budownictwie i prawie 57% w usługach.

W Polsce w dniu 31 grudnia 2011 roku zarejestrowanych było prawie 1 mln 983 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia zaś (stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo bez osób odbywających czynną służbę wojskową) wynosił 12,5%. Najmniejszą stopę bezrobocia miało województwo wielkopolskie (9,2%), największą województwo warmińsko-mazurskie (20,1%).
Wielkość bezrobocia jest bardzo zmienna w czasie i zależy przede wszystkim od sytuacji gospodarczej (w sytuacji recesji gospodarczej bezrobocie wzrasta). Zmienia się ono sezonowo – w Polsce zmniejsza się zwykle w miesiącach ciepłej części roku, kiedy pojawiają się miejsca pracy dorywczej w budownictwie, rolnictwie i turystyce. Na wielkość bezrobocia wpływają też procesy demograficzne, bezrobocie zwykle wzrastało w związku z pojawieniem się na rynku pracy pokoleń wyży demograficznych.
W roku 2000 stopa bezrobocia w Polsce była dużo wyższa – 15,1%, ale w 2008 roku (w przededniu kryzysu gospodarczego) znacznie niższa – 9,5%. Bezrobocie pojawiło się we współczesnej Polsce jako poważny problem społeczny po 1990 roku w efekcie transformacji gospodarczej i upadku wielu państwowych zakładów przemysłowych i Państwowych Gospodarstw Rolniczych. Spadek bezrobocia w ostatnim dziesięcioleciu wiąże się z jednej strony z ożywieniem gospodarki polskiej po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, z drugiej zaś na skutek emigracji zarobkowej obywateli polskich do państw Europy Zachodniej.
Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych przeważają kobiety – 53,5%. Dużym problemem jest też duży odsetek bezrobotnych wśród ludzi młodych – w grupie osób aktywnych zawodowo w wieku 15-24 lata wynosi on >25%. Większa niż przeciętnie jest też stopa bezrobocia w grupie wiekowej od 25 do 34 lat. Duże bezrobocie ludzi młodych powoduje, że później usamodzielniają się oni finansowo, co dodatkowo opóźnia ich decyzję o założeniu rodziny.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13
supeer tekst
• 2023-12-05 19:33:01
e
• 2023-12-05 15:48:06