Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju powstał w 1965 r. i obecnie działa na terenie 166 krajów świata. Podstawowym celem Programu jest zwiększenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego, a także dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania programu polegają – z jednej strony – na badaniu poziomu rozwoju, a z drugiej – na jego wspieraniu poprzez dostarczanie wiedzy, dobrych praktyk, ekspertów oraz funduszy.

Do szczegółowych celów Programu Rozwoju należy:
- ograniczenie umieralności niemowląt,
- eliminacja głodu i skrajnej biedy,
- promocja równości płci,
- umożliwienie wszystkim bezpłatnej edukacji na poziomie podstawowym,
- poprawy opieki zdrowotnej,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób (w tym AIDS),
- dążenie do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Co roku wydawany jest raport dotyczący poziomu Rozwoju Społecznego – przy pomiarze stosuje się tak zwany Human Development Index (HDI, wskaźnik rozwoju społecznego), który dzięki swojej kompleksowości świadczy o rozwoju poszczególnych zmiennych składowych. Na podstawie wskaźnika ocenia się poszczególne kraje w czterostopniowej skali: bardzo wysoki rozwój społeczny, wysoki rozwój społeczny, średni rozwój społeczny, niski rozwój społeczny. Warto zaznaczyć, iż raport tworzony jest przez grupę niezależnych ekspertów.

Jeśli chodzi o strukturę UNDP, to ważnymi organami są: Zgromadzenie Ogólne, Administrator Programu (w momencie mianowania na czteroletnią kadencję jednocześnie staje się Podsekretarzem Generalnym NZ) oraz Sekretarz Generalny.

Innym ważnym organem UNDP jest Rada Wykonawcza, która składa się z 36 osób (są oni wybierani przez Radę Gospodarczo-Społeczną ONZ) – jak w wielu innych wypadkach, bardzo ważnym kluczem wyboru jest rozmieszczenie geograficzne.

Siedzibą UNDP jest Nowy Jork, ale Program działa także poprzez Biura i Centra Regionalne (Centrum Regionalne UNDP znajduje się np. w Bratysławie).

Polecamy również:

 • ONZ - ochrona praw człowieka

  Ochrona praw człowieka jest jednym z najważniejszych celów stawianych sobie przez Organizację Narodów Zjednoczonych – mówi o tym artykuł 1. pkt 3 Karty Narodów Zjednoczonych: Doprowadzić do współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze... Więcej »

 • Misje pokojowe ONZ - najważniejsze, z udziałem Polaków - WOS

  Artykuł 1 Karty Narodów Zjednoczonych głosi, iż jednym z podstawowych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych jest (...) utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i... Więcej »

 • UNICEF - zadania, cele, działania

  Fundusz Pomocy Dzieciom (UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund) powstał w 1946 r. (w wyniku przekształcenia wcześniejszej organizacji – tzw. UNRRA) z inicjatywy Polaka Ludwika Rajchmana. Fundusz został włączona do ONZ w roku 1954 r., co spowodowało znaczne rozszerzenie jego... Więcej »

 • Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP)

  Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme) jest największą organizacją humanitarną świata. Jego głównym celem jest dążenie do przeciwdziałania głodowi przede wszystkim w krajach rozwijających się. Światowy Program Żywnościowy jest jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych –... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
sdf
• 2023-12-09 16:26:23
eseba karai
• 2023-12-09 13:28:33
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13