Kraje słabo rozwinięte gospodarczo - cechy, przykłady. Pomoc krajom słabo rozwiniętym

Wśród państw najsłabiej rozwiniętych społecznie i gospodarczo ostatnie 15 miejsc zajmują państwa afrykańskie (saharyjskie i leżące na południe od Sahary).
Najsłabiej rozwinięte są (w świetle wartości HDI w 2011 roku):
- Demokratyczna Republika Kongo (0,286),
- Niger (0,295),
- Burundi (0,316),
- Mozambik (0,322),
- Czad (0,328),
- Liberia (0,329),
- Burkina Faso (0,331),
- Sierra Leone (0,336),
- Republika Środkowoafrykańska (0,342),
- Gwinea (0,344).

Wiele z nich dotknięte było w niedalekiej przeszłości (lub dotknięte jest dziś) przez wojny domowe lub przez klęski żywiołowe (gł. susze wywołujące pomór stad hodowlanych i głód).

Poniżej przedstawiono kilka wskaźników społecznych i gospodarczych wybranych państw słabo rozwiniętych:

W przypadku najsłabiej rozwiniętych krajów świata (i zarazem Afryki) występuje problem dużego przyrostu naturalnego przy jednoczesnej wysokiej śmiertelności (wojny, głód, choroby).

W związku z tradycyjnym charakterem gospodarki, niestabilną sytuacją polityczną, słabym rozwojem infrastruktury oraz niskim poziomem kwalifikacji ludności kraje najsłabiej rozwinięte przyciągają stosunkowo mało bezpośrednich inwestycji gospodarczych, które przynoszą dochody mieszkańcom.

Niewystarczające wykształcenie ludności (czasami analfabetyzm) dotyczy zarówno pracowników słabo wykwalifikowanych, jak i wykwalifikowanych (jest tam niewielu studentów uczelni wyższych, studenci studiujący za granicą często nie wracają do domu – problem drenażu mózgów).

Perspektywy szybkiej poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej tych państw są niewielkie, z racji niewielkiego udziału tych państw w światowej wymianie towarów i usług. Poza tym większość zysków z eksportu przejmują grupy związane z lokalnymi władzami. Dużym problemem niektórych państw jest też duże zadłużenie zagranicznego tych państw, duży w stosunku do wielkości PKB – w przypadku Demokratycznej Republiki Kongo jest to 155%, a Gwinei-Bissau 259%.

Rozwiązanie albo przynajmniej poprawę sytuacji gospodarczej przynieść tym krajom zagraniczna pomoc finansowa.
Pomoc ta ma postać bezzwrotnych grantów lub pożyczek.
Przeważnie jest to pomoc rozwojowa, pozwalająca realizować konkretne projekty (np. budowa studni), w sytuacji klęski żywiołowej i wojen osobom dotkniętym klęską lub uchodźcom  dostarczana jest jednak doraźna pomoc humanitarna.

W przeszłości (w okresie tzw. zimnej wojny) kraje te były subsydiowane przez USA, bądź Związek Radziecki.
Także obecnie mogą uzyskiwać pożyczki od krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo. Największymi donatorami pomocy finansowej były w 2009 roku: USA (28,8 mld USD), Francja (12,6 mld USD), Niemcy (1,1 mld USD), Wielka Brytania B (11,5 mld USD) i Japonia (9,5 mld USD). Natomiast w zestawieniu z wartością produktu narodowego brutto najwięcej (>1%PNB) wydają na pomoc: Szwecja, Norwegia i Luksemburg. W ostatnich latach wzrosła też rola Chin jako donatora pomocy bezzwrotnej i pożyczkodawcy.
Pożyczki rozwojowe (i bezzwrotne granty) są też udzielane przez organizacje międzynarodowe – Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz agendy ONZ – UNICEF, FAO, UNIDO i in.
Według OECD w 2009 roku większość pomocy bezzwrotnej trafiła do państw Afryki Transsaharyjskiej (25 mld USD) 0 m.on. do Etiopii i do państw Azji (24 mld USD) – m.in. do Afganistanu.

Duże znaczenie w przekazywaniu pomocy rozwojowej i humanitarnej mają organizacje pozarządowe, w tym m.in: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Caritas, czy Lekarze bez Granic.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym państw - przyczyny

  Poziom rozwoju państwa zależy przede wszystkim od tempa i stabilności wzrostu gospodarczego, te zaś są związane z szeregiem czynników. Więcej »

 • Kraje wysoko rozwinięte - cechy, przykłady, problemy

  Wśród 47 bardzo wysoko rozwiniętych państw świata (wg HDI w 2011 roku): 30 to państwa europejskie, 10 to państwa azjatyckie (w tym autonomiczna prowincja Chin – Hong Kong), 5 to państwa amerykańskie i 2 to państwa Australii i Oceanii.Średnia wartość HDI tej grupy państw wynosiła w 2011 roku 0,899. Więcej »

 • Kraje nowo uprzemysłowione

  Wśród krajów rozwijających się wyróżnia się grupa tzw. krajów nowo uprzemysłowionych. Zaliczamy do nich m.in.: Meksyk, Brazylia, RPA, Turcja, Indie, Chiny, Tajlandia, Malezja i Filipiny. Więcej »

 • Kraje naftowe - cechy, przykłady

  Odrębną grupę wśród państw rozwijających się (w kilku z nich standard życia i wielkość PKB są na tyle wysokie, że można zaliczyć je do krajów bardzo wysoko rozwiniętych - np. Katar) stanowią kraje naftowe. Są też wśród nich kraje wysoko rozwinięte (Arabia Saudyjska), umiarkowanie rozwinięte... Więcej »

 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza - organizacje i porozumienia

  Procesy integracyjne we współczesnym świecie to obok integracji politycznej również (a może przede wszystkim) integracja gospodarcza. Powstające międzynarodowe organizacje gospodarcze to przede wszystkim organizacje międzyrządowe, ale proces ten dotyczy również największych przedsiębiorstw... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42