Sukcesja ekologiczna – definicja, rodzaje, przykłady

Sukcesja ekologiczna jest to proces ewolucji ekosystemu, czyli stopniowych kierunkowych zmian prowadzących do zmiany struktury gatunkowej ekosystemu, a więc przekształcania się jednego ekosystemu w inny. W wyniku serii powolnych przekształceń jedne biocenozy ustępują miejsca innym, aż do momentu osiągnięcia stanu równowagi ekologicznej. Kierunek, tempo oraz granice rozwoju zależną  nie tylko od występujących na danym terenie populacji organizmów żywych, ale także od panujących warunków środowiskowych.

W przebiegu sukcesji ekologicznej wyróżniamy występujące po sobie etapy – tak zwane stadia seralne (stadia rozwojowe):

stadium pionierskie – stadium migracyjne – stadium zasiedlające – stadium konkurencyjne – stadium klimaksu

Klimaks - to ostanie stadium sukcesji, tak zwane stadium stabilizacji

Sukcesja pierwotna – zachodzi, gdy ekosystem powstaje od początku, czyli na obszarze niezasiedlonym wcześniej przez żadną biocenozę (na nagim podłożu mineralnym) np. na skałach, na piaszczystych wydmach nadmorskich, klifach, osuwiskach ziemi, wyspach wulkanicznych itp. Sukcesja pierwotna jest procesem bardzo powolnym, gdyż zachodzi na terenie o niesprzyjających warunkach do życia. Przykładem sukcesji pierwotniej jest zarastanie wydmy nadmorskiej i przekształcenie jej w las.

Sukcesja pierwotna
Sukcesja pierwotna: porosty naskalne

Sukcesja wtórna – zachodzi, gdy ekosystem powstaje na obszarze zajmowanym uprzednio przez biocenozę, która została zniszczona. Sukcesja wtórna zachodzi w sposób naturalny, ale może być też wynikiem działalności człowieka (wycinanie lasu). Sukcesja wtórna przebiega znacznie szybciej niż sukcesja pierwotna, ponieważ dotyczy terenów wcześniej zamieszkałych, na których panują korzystne warunki do rozwoju. Przykładem sukcesji wtórnej jest zarastanie jeziora i przekształcenie go w las.

 

Polecamy również:

 • Obieg materii i przepływ energii w ekosystemie – schemat

  Każdy ekosystem charakteryzuje się zamkniętym obiegiem materii. Obejmuje on pierwiastki, które krążą pomiędzy organizmami, a otaczającym je środowiskiem. Materia krąży w ekosystemie zataczając koło – przechodzi ze środowiska do kojonych poziomów troficznych  (producentów –... Więcej »

 • Łańcuchy pokarmowe – definicja

  Łańcuch pokarmowy to ciąg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każde poprzednie ogniowo stanowi źródło pokarmu dla następnego ogniwa w szeregu. Łańcuchy pokarmowe wiążą ze sobą grupy organizmów będących producentami, konsumentami i reducentami. W zależności od kolejności... Więcej »

 • Cykle biogeochemiczne – funkcjonowanie ekosystemu

  Cykl biogeochemiczne to krążenie pierwiastka w biosferze pomiędzy światem ożywionym, a nieożywionym. Obieg węgla w przyrodzie W atmosferze węgiel obecny jest w postaci dwutlenku węgla. Głównym jego źródłem jest oddychanie wewnątrzkomórkowe organizmów żywych (roślin, zwierząt,... Więcej »

 • Nisza ekologiczna – definicja, przykłady

  W sensie dosłownym nisza to miejsce, pewna przestrzeń. W ekologii jest to pojęcie o znacznie szerszym znaczeniu, różnie definiowane przez naukowców. Według  Grinnella, który jako pierwszym użył tego sformułowana w 1917 r., nisza ekologiczna to zbiór cech gatunkowych,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16