Faza jasna fotosyntezy

Faza jasna to zachodząca w granach chloroplastów faza fotosyntezy uzależniona od dostępu światła. Polega na wytworzeniu siły asymilacyjnej (ATP i NADPH2) niezbędnej do przebiegu fazy ciemnej.

Wyróżniamy dwie drogi przenoszenia elektronów w fotosystemach: fosforylację cykliczną i niecykliczną.

W procesie fosforylacji niecyklicznej pod wpływem światła dochodzi do pobudzenia fotosystemu I (PSI) i wybicia z niego elektronów, które zostają przeniesione na łańcuch przenośników. Z łańcucha przenośników elektrony trafiają na NADP+, który pobiera jony H+ (ze środowiska) i ulega redukcji do NADPH. Utleniony fotosystem I (PSI) pobiera elektrony wybite kwantami świtała z fotosystemu II (PSII). Podczas wędrówki elektronów wzdłuż łańcucha przenośników w fotosystemie II, następuje przeniesienie jonów H+ w poprzek błony tylakoidu (ze stromy do wnętrza tylakoidu). W ten sposób powstaje gradient protonów, który wykorzystywany jest do syntezy ATP. Utleniony PSII uzupełniając braki elektronów przyciąga je z cząsteczki wody. W ten sposób dochodzi do fotolizy wody, w wyniku której powstają protony, elektrony i tlen. Elektrony przekazywane są do fotosystemu II, tlen jest uwalniany do środowiska a protony są wykorzystywane do syntezy ATP.

Fosforylacja cykliczna zachodzi tylko przy udziale fotosystemu I w pewnych warunkach (np. przy deficycie wody). Po wzbudzeniu fotosystemu I wybite elektrony wędrują w łańcuchu przenośników i powracają z powrotem do centrum reakcji fotosystemu. Przechodząc przez kolejne przenośniki elektrony tracą energię, która zużywana jest do przepompowania protonów w poprzek błony tylakoidów. Wytworzony w ten sposób gradient protonów jest wykorzystywany do syntezy ATP. W procesie fosforylacji cyklicznej nie dochodzi do fotolizy wody oraz redukcji NADP+ do NADPH. Fosforylację cykliczną przeprowadzają bakterie purpurowe, które posiadają tylko fotosystem I.

Faza jasna fotosyntezy

Schemat fazy jasnej fotosyntezy: P-680 centrum reakcji fotoukładu II;
P-700 centrum reakcji fotoukładu I; Phe feofityna; K Mn kompleks rozkładający wodę;
QA QB plastochinon połączony z białkiem; PQ wolny plastochinon;
b6w wysokopotencjałowy hem cytochromu b6; b6n niskopotencjałowy hem cytochromu b6;
FeS centrum żelazowo-siarkowe białka Rieskego; PC plastocyjanina; A cząsteczka chlorofilu;
A1 witamina K1; Fx centra żelazowo-siarkowe; FD ferredoksyna; FNR reduktaza ferredoksyna-NADP/
Pisum (18.10.2007)/commons.wikimedia.org

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30