Głosowanie w Sejmie i Senacie - zasady

Głosowanie w Sejmie następuje po zamknięciu dyskusji – jego rozpoczęcie oznajmia Marszałek Sejmu. Głosowanie jest jawne i może się odbywać poprzez: podniesienie ręki oraz wykorzystanie urządzenia do liczenia głosów, a także poprzez użycie kart do głosowania (są one podpisane imiennie).

Głosowanie imienne jest przeprowadzane w przypadku zgody większości głosów na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy 30 posłów. Wyniki głosowania ogłasza się na podstawie protokołu przedstawionego przez sekretarzy Sejmu. Należy podkreślić, iż wyniki głosowania są ostateczne, chyba, że wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości.

Uchwalenie ustawy, a także podjęcie uchwał itp. następuje w chwili uzyskania większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (230).

Regulacje dotyczące głosowania w Sejmie można znaleźć w Rozdziale 3 regulaminu Sejmu.

Jeśli chodzi o głosowanie w Senacie, to reguluje je rozdział 3 regulaminu Senatu pt. Głosowanie. Głosowanie w Senacie jest jawne – chyba, że dochodzi do głosowania w niektórych sprawach personalnych. Wyniki głosowania są ogłaszane przez Marszałka Senatu, który robi to na podstawie protokołu przygotowanego przez senatorów zajmujących się liczeniem głosów. Wyniki głosowania nie mogą być przedmiotem dyskusji.

Regulamin Senatu wprowadza określony porządek głosowania. Głosowanie rozpoczyna się od wniosku o odrzucenie ustawy, następnie głosuje się nad wnioskiem o przyjęcie ustawy, potem o poprawkach, a następnie głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Polecamy również:

  • Większość zwykła w sejmie - WOS

    O zwykłej większości głosów mówimy w przypadku, gdy za daną sprawą opowie się więcej osób biorących udział w głosowaniu niż tych, które opowiedzą się (zagłosują) przeciw. System zwykłej większości głosów jest stosowany co do zasady w Sejmie RP, o czym mówi artykuł 120... Więcej »

  • Większość kwalifikowana - definicja - WOS

    Kwalifikowana większość głosów polega na tym, iż dla ważności danego aktu prawnego powinna się opowiedzieć określona grupa osób, przekraczająca połowę. Najczęściej konieczna liczba głosujących za daną sprawą jest określona za pomocą ułamka (np. 2/3) lub procenta (60%). Więcej »

  • Większość bezwzględna - definicja, przykłady - WOS

    Większość bezwzględna głosów polega na tym, iż w trakcie głosowania liczba głosów uzyskanych za daną sprawą (np. aktem prawnym) jest większa niż suma głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Krótko mówiąc, liczba głosów za daną sprawą musi wynosić ponad połowę wszystkich... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43