Oblicz w jakim stosunku molowym znajdowały się wodór i tlenek węgla(II)

W reakcji opisanej poniższym równaniem zastosowano mieszaninę pary wodnej oraz gazu syntezowego, czyli CO i H2, zamiast czystego tlenku węgla(II):

CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g)

Reakcję prowadzono w układzie zamkniętym o objętości 1 dm3, a stała równowagi wynosiła 6. W stanie równowagi stężenie wynosiły odpowiednio:

[CO] = 0,4 mol/dm3, [CO2] = 7,2 mol/dm3, [H2] = 12,5 mol/dm3

Oblicz w jakim stosunku molowym znajdowały się wodór i tlenek węgla(II), oraz stężenie równowagowe pary wodnej. Wyniki podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 19:14

Ułożenie tabeli zbiorczej ze stężeniami. Przez x oznaczamy stężenie równowagowe pary wodnej:

 

C0

Crów

CO

6,4 + 0,6

0,6

H2O

 

x

CO2

 

6,4

H2

13,4 - 6,4

13,4

 

Zgodnie ze stechiometrią reakcji, w reakcji powstało 6,4 mola CO2. Taka sama liczba moli CO została zużyta w reakcji, tak jak powstała liczba moli wodoru. Początkowe stężenia substancji są następujące:

[CO] = 6,4 + 0,6 = 7 mol/dm3

[H2] = 13,4 - 6,4 = 7 mol/dm3

Stosunek molowy CO : H2 w gazie syntezowym wynosi 1:1.

 

Obliczenie stałej równowagi reakcji:

K =  \frac{[CO _{2} ][H _{2} ]}{[CO][H _{2} O]}

6 =  \frac{6,4 \times 13,4}{0,6 \times x}

3,6x = 85,76

x = 23,8  \frac{mol}{dm ^{3} }

 

Odpowiedź: Stężenie pary wodnej w stanie równowagi wynosiło 23,8 mol/dm3.

 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza