Oblicz stężenie procentowe wagowo-wagowe amoniaku w roztworze

W warunkach normalnych (p = 1013,25 hPa, T = 273,15 K) rozpuszczono 2,24 dm3 amoniaku w 0,0333 dm3 wody. Oblicz stężenie procentowe (w/w) otrzymanego roztworu, podając wynik z dokładnością do 2. miejsca po przecinku. Przyjmij gęstość wody równą 1 g/cm3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 20:31

Zapisanie danych z treści polecenia:

VNH3 = 2,24 dm3 = 0,00224 m3

VH2O = 0,0333 dm3 = 33,3 cm3

dH2O = 1 g/cm3

p = 1013,25 hPa = 101325 Pa

T = 273,15 K

Obliczenie liczby moli gazowego amoniaku z równania Clapeyrona:

pV = nRT


n = \frac{pV}{RT} = \frac{101325 \times 0,00224 }{8,31 \times 273,15 } = 0,1 mola

Przeliczenie liczby moli na masę amoniaku:

MN = 14 g/mol, MH = 1g/mol

1 mol NH3 – 17g

0,1 mola – x

x = 1,7g NH3

Przeliczenie objętości wody na masę z gęstości:

mH2O = d×V = 1×33,3 = 33,3g

Podstawienie danych do wzoru na c% (w/w):

c% (w/w) =  \frac{m _{s} }{m _{r} }  \times 100% =  \frac{1,7 }{1,7+33,3 }  \times 100% = 4,86%

Odpowiedź: Po rozpuszczeniu amoniaku otrzymano roztwór o stężeniu 4,86%.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza