Przyrost naturalny w Polsce

Na podstawie danych w tabeli oblicz wskaźnik przyrostu naturalnego w Polsce w analizowanym okresie 2015-2019. Podaj zmianę wyrażoną w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyjaśnij krótko na co wskazuje trend obliczonego wskaźnika.

Dane 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba ludności Polski 38 437 239 38 432 992 38 433 558 38 411 148 38 382 576
Liczba zgonów 394 921 388 009 402 852 414 200 409 709
Liczba urodzeń 369 308 382 257 401 982 388 178 374 954

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
02.12.2020 09:53

W celu obliczenia przyrostu naturalnego, należy liczbę zgonów odjąć od liczby urodzeń w danym okresie.

PN = Liczba urodzeń - Liczba zgonów

Aby uzyskać wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców, należy liczbę zgonów odjąć od liczby urodzeń, dzieląc przez ogólną liczbę ludności w mianowniku. Otrzymany wynik należy jeszcze pomnożyć przez 1000, aby otrzymać wynik w promilach.

PN = (Liczba urodzeń - Liczba zgonów)/Liczba ludności Polski *1000

Dane 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba ludności Polski 38 437 239 38 432 992 38 433 558 38 411 148 38 382 576
Liczba zgonów 394 921 388 009 402 852 414 200 409 709
Liczba urodzeń 369 308 382 257 401 982 388 178 374 954
Przyrost naturalny -25 613 -5 752 -870 -26 022 -34 755
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców  -0,67‰  -0,15‰  -0,02‰  -0,68‰  -0,91‰ 

Wyniki wskaźnika przyrostu naturalnego w Polsce w analizowanym okresie wskazują na kurczenie się społeczeństwa, w wyniku notowanego rokrocznie ubytku naturalnego.

W roku 2019 zanotowano w tym okresie największy ubytek naturalny, oznaczający przeciętnie utratę blisko 1 mieszkańca na 1000 mieszkańców kraju w wyniku ruchu naturalnego.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: