Miareczkowanie wodorotlenku wapnia

Miareczkowanie jest ilościową metodą analityczną polegającą na kontrolowanym dodawaniu roztworu mianowanego (titranta) do roztworu o nieznanym stężeniu badanej substancji. Titrant reaguje stechiometrycznie z badaną substancją i na tej podstawie wyznacza się ilość zawartej substancji w roztworze. Analizę miareczkową prowadzi się do osiągnięcia punktu równoważności (por. wykres). Oblicz stężenie molowe 150 cm3 roztworu Ca(OH)2 wiedząc, że był miareczkowany roztworem HCl o stężeniu 0,2 mol/dm3, a przebieg reakcji kontrolowano przy pomocy pehametru. Odczytaj niezbędne informacje z wykresu, wyniki podaj z dokładnością do 4. miejsca po przecinku

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
23.02.2020 21:53

Zapisanie równania reakcji:

2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

Obliczenie ilości moli HCl zużytych w procesie miareczkowania:

n = c × V

n = 0,2 × 0,041 = 0,0082 mola HCl

Obliczenie ilości wodorotlenku wapnia która stechiometrycznie przereagowała z HCl:

2 mole HCl – 1 mol Ca(OH)2

0,0082 mola HCl – x moli Ca(OH)2

x = 0,0041 mola Ca(OH)2

Obliczenie wyjściowego stężenia wodorotlenku wapnia:

c = n/V

c = 0,0041/0,15 = 0,0273 mol/dm3

Odpowiedź: Stężenie wodorotlenku wapnia wynosiło 0,0273 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza