Określ przez odpowiednie obliczenia, czy woda nadaje się do spożycia

Pobrano do badań próbkę wody wodociągowej o objętości 200 cm33?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:11

Zapisanie równania reakcji w postaci jonowej:

Ag+ + Cl- → ↓AgCl

Obliczenie liczby moli chlorku srebra:

nAgCl = m/M = 0,287/143 = 2×10-3 mola

 

Ze stechiometrii reakcji wynika, że jeden mol chlorku srebra powstaje z jednego mola chlorków. Obliczenie stężenia chlorków w badanej próbce:

cCl- = n/V = 2×10-3/0,2 = 0,01 mol/dm3

 

Przeliczenie normy chlorków w wodzie na stężenie molowe:

1000 mg Cl- = 1 g Cl-

nCl- = m/M = 1/35,5 = 0,028 mola Cl-

CM = 0,028/1 = 0,028 mol/dm3

0,01 mol/dm3 < 0,028 mol/dm3

 

Odpowiedź: Stężenie molowe chlorków w badanej próbce wynosi 0,01 mol/dm3. Badana woda spełnia normy zawartości chlorków i nadaje się do spożycia.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: