Policz sylaby.

Policz sylaby w wyrazach.

 1. Kasia
 2. marynarz
 3. igła
 4. klucz
 5. karnawał
 6. konstantynopolitańczykowianeczka
 7. filharmonia
 8. świeca
 9. koparka
 10. matematyka

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Joanna Ekspert eSzkola.pl
19.03.2020 10:54

Sylaba to jedna część rytmiczna wyrazu, zawierająca samogłoskę. Sylabą może być tylko sama samogłoska (ale tylko jeśli znajduje sie na początku wyrazu i po niej jest spółgłoska np. A-nia)  albo samogłoska z jedną  (np. ma-ra) lub wieloma spółgłoskami (np. świn-ka).

 1. 2 sylaby (Ka-sia)
 2. 3 sylaby (ma-ry-narz)
 3. 2 sylaby (i-gła)
 4. 1 sylaba (klucz)
 5. 3 sylaby (kar-na-wał)
 6. 12 sylab (kon-stan-ty-no-po-li-tań-czy-ko-wia-necz-ka)
 7. 4 sylaby (fil-har-mo-nia)
 8. 2 sylaby (świe-ca)
 9. 3 sylaby (ko-par-ka)
 10. 5 sylaby (ma-te-ma-ty-ka)

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: