Sprawdź swoją wiedzę z dziejów Cesarstwa Rzymskiego

Wybierz prawidłową odpowiedź.

1. Które z wymienionych wydarzeń związanych z panowaniem Konstantyna Wielkiego miało miejsce najpóźniej?

a) przeniesienie stolicy cesarstwa do Konstantynopola

b) wydanie edyktu mediolańskiego

c) sobór w Nicei

d) wojna z Maksencjuszem

2. Romanizacja to proces polegający na:

a) rozbudowie rzymskich miast,

b) przyjmowaniu norm właściwych dla kultury rzymskiej przez ludność zamieszkałą w prowincjach,

c) zakładaniu rzymskich kolonii,

d) mieszaniu się kultury rzymskiej z kulturą plemion barbarzyńskich.

3. Ostatni cesarz Rzymu – Romulus Augustulus – został zdetronizowany przez:

a) Atyllę – wodza Hunów

b) Genzeryka – króla Wandalów,

c) Odoakra – wodza germańskiego,

d) Alaryka – króla Wizygotów.

4. Państwo Wandalów zostało założone w I połowie V wieku n.e. w:

a) Południowej Galii,

b) Hiszpanii,

c) Macedonii,

d) Północnej Afryce.

5. Wskaż, która z podanych krain NIE była rzymską prowincją.

a) Mezopotamia

b) Egipt

c) Galia

d) Dacja

6. Podbój Brytanii przez Rzym miał miejsce w:

a)  II połowie I wieku n.e. za panowania cesarza Klaudiusza,

b) I połowie I wieku n.e. za panowania cesarza Tyberiusza,

c) II połowie I wieku n.e. za panowania cesarza Nerona.

d) I połowie I wieku n.e. za panowania cesarza Klaudiusza.

7.  Akwedukty to:

a) publiczne łaźnie,

b) naziemne wodociągi,

c) rury kanalizacyjne,

d) ozdobne fontanny.

8. Kolumna Trajana została zbudowana w celu upamiętnienia zwycięstwa Rzymian nad:

a) Partami,

b) Galami,

c) Piktami,

d) Dakami.

9. Jak nazywała się budowla obronna wyznaczająca granicę rzymskiego władztwa w Brytanii?

a) Wał Trajana

b) Mur Nerona

c) Wał Hadriana

d) Fosa Agryppy

10. Który z wymienionych historyków jest autorem dzieła Ab urbe condita, przedstawiającego dzieje Rzymu „od założenia miasta”?

a) Tytus Liwiusz

b) Plutarch

c) Tacyt

d) Swetoniusz

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
05.03.2020 19:03

1.a       6.d

2.b       7.b

3.c       8.d

4.d       9.c

5.a       10.a

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza