Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i kolonizacji

Wskaż i krótko scharakteryzuj gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych oraz wczesnego etapu kolonizacji.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
24.10.2020 18:26

Wielkie odkrycia geograficzne z przełomu XV i XVI wieku w dużym stopniu zmieniły europejską gospodarkę. Miasta włoskie i hanzeatyckie przestały być głównymi ośrodkami handlowymi, ustępując miejsca miastom hiszpańskim i portugalskim, a także, nieco później, niderlandzkim i angielskim. Do Europy zaczęto dostarczać duże ilości metali szlachetnych, co skutkowało wystąpieniem zjawiska nazywanego rewolucją cen. Polegało ono na obniżaniu się wartości szlachetnych kruszców – złota i srebra – z powodu ich znacznego napływu na Stary Kontynent. W rezultacie nastąpił spadek siły nabywczej pieniądza, który pociągnął za sobą wzrost cen innych produktów, zwłaszcza żywnościowych. Tendencja ta został zahamowana dopiero w połowie XVII wieku. Pozaeuropejskie kolonie dla państw kolonialnych stały się wielkimi rynkami zbytu. Handel kolonialny prowadziły kompanie handlowe – wielkie spółki kupieckie, które czerpały z niego ogromne zyski. Dzięki rozwojowi handlu kolonialnego gospodarka stopniowo przybierała globalny charakter.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: