Na którą sylabę pada akcent?

Podaj, na którą sylabę pada akcent w podanych wyrazach.

 1. Miły
 2.  Zakompleksiony
 3. Dziewięćset
 4. Zrobilibyśmy
 5. Przyrząd
 6. Narysowaliście
 7. Grzechotka
 8. Krokodyl
 9. dzik
 10. Butelka
Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
23.03.2020 08:55

W języku polskim akcent zazwyczaj pada na drugą sylabę od końca. Wyjątki występują w 1 i 2 os. liczny mnogiej czasu przeszłego i czasownikach w trybie przypuszczającym 1,2,3 os. lp. i 3 os. l.m. – akcent na trzecią sylabę od końca. Kolejnymi wyjątkami są czasowniki w trybie przypuszczającym w 1 i 2 os. l.m. – akcent na czwartą sylabę od końca. Wyjątkiem są też liczebniki jak kilkaset, osiemset itp. – akcent na trzecią sylabę od końca.

 1. Mi-ły (druga od końca)
 2. za-kom-plek-sio-ny (druga od końca)
 3. dzie-więć-set (trzecia od końca, bo wyjątek z liczebników)
 4. zro-bi-li-byś-my (1 os. l.m. tryb przypuszczający, więc czwarta od końca)
 5. przy-rząd (druga od końca)
 6. na-ry-so-wa-liś-cie (2 os. l.m. czas przeszły, więc trzecia od końca)
 7. grze-chot-ka (druga od końca)
 8. kro-ko-dyl (druga od końca)
 9. dzik (wyraz jednosylabowy, więc akcent na całość)
 10. bu-tel-ka (druga od końca)
Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
zosia
2020-12-01 14:01:52
4
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

 • Wiedza