Wpływ człowieka na środowisko

Ludzie korzystając z dobrodziejstw środowiska naturalnego stopniowo przyczyniają się do jego zubożenia i niszczenia. Podejmowane przez nich działania mają olbrzymi wpływ na pogorszenie się stanu czystości powietrza, wód, gleb oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej organizmów żywych. W ostatnich latach, z uwagi na obawy o własną przyszłość, podejmuje się coraz więcej działań zmierzających do poprawy jakości środowiska.


Działania podejmowane przez człowieka, które mają negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego (bezpośredni lub pośredni):

• rozwój przemysłu;
• rozwój komunikacji;
• budowa osiedli mieszkaniowych i dróg (lądowych oraz wodnych);
• rozwój rolnictwa;
• wycinanie lasów;
• nadmierna eksploatacja złóż naturalnych (paliw kopalnych, rud metali, surowców skalnych);
• nadmierna eksploatacja dziko żyjących roślin i zwierząt (w tym kłusownictwo, nierozważne łowiectwo i połów ryb, zrywanie chronionych roślin, handel zwierzętami egzotycznymi);
• niszczenie naturalnych siedlisk lub wprowadzanie w nich zmian;

Działania podejmowane przez człowieka, które mają korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego (bezpośredni lub pośredni):

• wprowadzenie regulacji prawnych;
• działania zamierzające do poprawy świadomość ekologicznej (edukacja w szkołach i środkach masowego przekazu);
• tworzenia obszarów chronionych (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.);
• ochrona gatunkowa;