Przykładowa bibliografia

Bąbka J., Nie integrować nadmiernie!, [w:] „Edukacja i Dialog”, 2002 nr 1, s. 3-10.

Bogucka J. (oprac.), Wychowanie i nauczanie integracyjne: nowe doświadczenia, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1998, ISBN 83-86954-39-6.

Bruegel P., Kalecy, [online], dostęp 14.12.2018, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._024.jpg/800px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._024.jpg

Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa, Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980, ISBN 83-01-01700-7.

Chajda E., Postawy wobec osób niepełnosprawnych, [online], dostęp: 31.01.2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_169_07.PDF

Co gryzie Gilberta Grape’a, Hallstrom L. (reż.), [online], dostęp: 20.01.2019, https://www.cda.pl/video/990575d

Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez Światową Konferencję Dotyczącą Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Dostęp i Jakość, [online], dostęp: 16.01.2019, https://rownosc.info/media/uploads/deklaracja_z_salamanki.pdf

Hoffman B., Surdopedagogika: zarys problematyki, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, ISBN 83-01-08173-2.

Integracja, Portal Niepelnosprawni.pl, [online], dostęp: 23.12.2018, http://niepelnosprawni.pl

Lipkowski O., Pedagogika specjalna: zarys, Łódź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, ISBN 83-01-00023-6.

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, ISBN 83-02-03411-8.

Maciarz A., Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej: poradnik dla nauczycieli, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, ISBN 83-02-03838-5.

Niepełnosprawność (hasło), [w:] Słownik języka polskiego w oprac. E. Sobol, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 934.

Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego, Lublin, Wydawnictwo Kurii Biskupiej, 1982, J 9, 1-4.

Przybysz A., Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE, [w:] „Edukacja i Dialog”, 2005 nr 1, s. 11-15.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, ISBN 83-89574-22-5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, [online], dostęp: 10.11.2018, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001578/O/D20171578.pdf