Polityka monetarna

Polityka monetarna (tj. regularne działania podejmowane, by zapewnić stabilność cen), zwana także pieniężną, również przybiera wiele form. Może być między innymi realizowana poprzez zmianę stóp procentowych (oprocentowania kredytów). Wprowadzenie niższych stóp procentowych skutkuje zwiększeniem się ilości pieniędzy w obiegu (podaży pieniądza), co automatycznie doprowadza do większego zapotrzebowania (popytu) i produkcji, czyli ogólnie do pobudzenia koniunktury.

Odwrotne skutki uzyska się przy podwyższeniu stóp procentowych – efektem będzie spowolnienie koniunktury. Jak zatem widać w ramach polityki pieniężnej państwo jest w stanie regulować podaż pieniądza na rynku, decydujący wpływ na podjęcie odpowiednich kroków mają tutaj bieżące potrzeby gospodarki. Odpowiedzialne za politykę monetarną państw są odpowiednie instytucje zobligowane do tego typu działań i posiadające do tego uprawnienia. W Polsce są to bank centralny oraz Rada Polityki Pieniężnej.