Organy OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest wynikiem procesu instytucjonalizacji powstałej w latach 70. Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W związku z tym w jej ramach powstało wiele organów o charakterze politycznym, administracyjnym oraz innych. Do najważniejszych organów OBWE należą:

1. Szczyty, spotkania szefów państw członkowskich i rządów – w trakcie spotkań tego typu ustalane są najważniejsze kwestie, kierunki funkcjonowania OBWE itp. Do spotkań na tym szczeblu dochodzi przeciętnie raz na rok.

2. Rada KBWE na szczeblu ministerialnym – jej działanie polega na przygotowaniu spotkań szefów rządów i szefów poszczególnych krajów.

3. Wysoka Rada – w jej skład wchodzą , spotyka się dwa razy do roku. Warto zaznaczyć, iż Rada zajmuje się również kwestiami gospodarczymi państw członkowskich

4. Rada Stała – jej członkami są przedstawiciele państw członkowskich, którzy na wspólnych, cotygodniowych spotkaniach ustalają kwestie polityczne i podejmują bieżące decyzje, koordyują pracę organizacji pomiędzy spotkaniami Wysokiej Rady

5. Bieżącą koordynacją działań OBWE zajmuje się Przewodniczący, który wspierany jest przez poprzedniego i przyszłego Przewodniczącego – funkcję przewodniczącego spełnia rotacyjnie minister zajmujący się sprawami zagranicznymi (po kolei z wszystkim państw członkowskich).

6. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE – zajmuje się dyskutowaniem nad najważniejszymi celami OBWE, a w jego skład wchodzą parlamentarzyści z krajów – członków OBWE.

Powyższe organy odgrywają znaczną rolę w politycznym działaniu OBWE, natomiast należy także podkreślić znaczenie Sekretariatu, który mieści się w Wiedniu, wraz z urzędem Sekretarza Generalnego - koordynuje on bieżącą pracą Organizacji.

Spośród innych organów możemy wyróżnić organy tematyczne, zajmujące się określoną sferą działania, np. mniejszościami narodowymi, wolnością mediów itp.