List 34 i inne

List otwarty stał się po 1956 roku jedną z najpopularniejszych form protestu intelektualistów wobec poczynań komunistycznej władzy, która rażąco naruszała prawa obywatelskie w Polsce Ludowej. Zwyczajowe nazwy owych listów pochodzą od liczby ich sygnatariuszy. Chronologicznie dokumentami tymi były:

List 34

List protestujący przeciwko zaostrzeniom cenzury, która po krótkim okresie liberalizacji w okresie październikowej odwilży zaczęła przybierać na sile. Protest został złożony na ręce premiera Józefa Cyrankiewicza 14 marca 1964 roku przez Antoniego Słonimskiego, który napisał również jego tekst. Został on podpisany przez wybitnych polskich intelektualistów, między innymi Jerzego Andrzejewskiego, Władysława Tatarkiewicza, Jerzego Turowicza czy Artura Sandauera.

List 15

Protest wybitnych intelektualistów w sprawie sytuacji Polonii w ZSRR, został on napisany w 1974 roku i złożony na ręce wicepremiera Józefa Tejchmy, a podpisali go Zygmunt Mycielski, Edward Lipiński, Antoni Słonimski, Tadeusz Konwicki, Kazimierz Brandys, Andrzej Szczypiorski, Tadeusz Nowakowski, Zbigniew Herbert, ks. Jan Zieja, Wiktor Woroszylski, Włodzimierz Zonn, Jan Nepomucen Miller, Jacek Bocheński, Andrzej Kijowski, Zofia Małynicz.

List 59

Protest intelektualistów przeciwko planowanym przez komunistyczne władze zmianom w Konstytucji PRL, napisany na przełomie 1975 i 1976 roku. Kontrowersje budził przede wszystkim zapis o wieczystym sojuszu Polski ze Związkiem Radzieckim. Podpisali go między innymi Zbigniew Herbert, Anna Kamieńska, Andrzej Drawicz, Stanisław Barańczak, Leszek Kołakowski, Jacek Kuroń czy Ryszard Krynicki.

List 14

Protest prawników i naukowców przeciwko represjom stosowanym przez władze PRL wobec uczestników strajków w czerwcu 1976 roku. Jego pomysłodawcą był Jan Olszewski, natomiast sygnatariusze to generał Mieczysław Boruta- Spiechowicz, Ludwik Cohn, Jakub Karpiński, Stefan Kisielewski, Edward Lipiński, Józef Rybicki, Władysław Siła – Nowicki, Stanisław Szczuka, Wojciech Ziembiński.

Memoriał 101

Protest przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, rozszerzona wersja listu 59, która została przedłożona, kiedy władze nie zareagowały na poprzedni list, ani też na oficjalny sprzeciw episkopatu Polski. Autorem tekstu był Jerzy Andrzejewski. Sygnatariusze dokumentu stali się następnie obiektem ataków i szykan ze strony władzy.

List 44

List złożony w sejmie w 1982 roku w okresie stanu wojennego, podpisany przez przedstawicieli różnych zawodów, będący sprzeciwem wobec szykanowania działaczy NSZZ Solidarność (aresztowania, internowania, pozbawiania pracy).