Dług publiczny Polski

Kwestie związane z długiem publicznym a inaczej – państwowym długiem publicznym reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w dziale II – Państwowy dług publiczny.

Dług publiczny Polski, obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych związanych z (art. 72 ustawy o finansach publicznych):

- emisją papierów wartościowych, które opiewają na wierzytelności pieniężne,

- przyjętymi depozytami,

- zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,

- wymagalnymi zobowiązaniami (wynikają one z odrębnych ustaw i prawomocnych orzeczeń sadów, a także ostatecznych decyzji administracyjnych).

Dług publiczny jest obliczany jako wartość nominalna zobowiązań (wartość wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych zobowiązań) jednostek sektora finansów publicznych po usunięciu wzajemnych zobowiązań występujących pomiędzy poszczególnymi jednostkami tego sektora (art. 73 ustawy o finansach publicznych).

Uznaje się (art. 74. ustawy o finansach publicznych), że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości PKB.

Warto wiedzieć, iż zarządzaniem długiem publicznym zajmuje się Minister Finansów, który m.in. opracowuje strategię zarządzania.

Dług publiczny Polski - ile wynosi

Temat długu publicznego Polski i jego wartości jest żywo dyskutowany w mediach, co wynika z różnic w stosowanych metodach jego liczenia. Inna metoda oznacza inną wartość - różnice w szacowanej wielkości długu publicznego są jednak bardzo znaczące. W 2013 r. wielkość długu publicznego zdaniem rządu wynosiła około 900 miliardów złotych - jeśli jednak dodamy do tego zobowiązania związane z emeryturami, dług publiczny wyniesie około 3 biliony złotych (warto wiedzieć, że uwzględnianie zobowiązań emerytalnych w długu publicznym jest postulowane przez Leszka Balcerowicza - byłego ministra finansów i autora reformy przejścia z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej).