Caritas Polska

Caritas Polska - historia

Caritas Polska została reaktywowana w 1990 roku, swoimi początkami sięga jednak przełomu XIX i XX stulecia. Jest organizacją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Pomaga bezrobotnym, bezdomnym, chorym i ubogim. 

Pierwsze towarzystwa dobroczynne powstały w II połowie XIX wieku, natomiast w 1895 roku we Lwowie został powołany do życia Związek Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. Kilka lat później, w 1907 roku, utworzono Poznański Związek Towarzystw Dobroczynnych Caritas, który odegrał bardzo dużą rolę w tworzeniu placówek Caritasu po odzyskaniu niepodległości. W latach 20. i 30. XX wieku placówki Caritas zaczęły powstawać niemal w każdej diecezji. W tym czasie podjęto się skoordynowania działań wszystkich towarzystw dobroczynnych - w 1922 roku powstał Poznański Związek Caritas (później przemianowany na Instytut Caritas), który pełnił funkcję centrali Caritas. Podczas II wojny światowej formalnie Caritas Polska przestała istnieć na skutek decyzji władz niemieckich, jednak potajemnie organizacje charytatywne działały nadal.

Po II wojnie prowadzenie działalności Caritasu było utrudniane przez władze komunistyczne, które w 1950 roku przekazały nadzór nad agendami Caritasu w ręce Paxu. To znacznie ograniczyło pole do działania dla katolickich organizacji charytatywnych, lecz nie doprowadziło do zaprzestania organizowania tego typu organizacji przy parafiach. 

Od 1989 roku diecezjalne oddziały Caritasu mają możliwość swobodnego działania; są organizacjami autonomicznymi z centralami w stolicach diecezji.

Caritas Polska - działalność i zadania

Caritas udziela pomocy ofiarom wojen i kataklizmów na terenie Polski i poza jej granicami. Prowadzi również placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, jadłodajnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku etc.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat istnienia w Polsce, Caritas zrealizowało kilka programów pomocy, zarówno w kraju - kolonie letnie i zimowe dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia, jak i za granicą, np. Adopcja na odległość.