Zasada działania i budowa spektroskopu

Spektroskop jest przyrządem optycznym, który służy do wytwarzania i obserwacji widm optycznych substancji. Zbudowany jest on z czterech podstawowych elementów, do których zalicza się:
1.    Kolimator – jego zadaniem jest wytworzenie równoległej wiązki światła. Najczęściej zbudowany jest on z wąskiej szczeliny za którą znajduje się soczewka skupiająca.
2.    Element rozszczepiający światło – jest to pryzmat lub siatka dyfrakcyjna. Światło polichromatyczne (wielobarwne) przechodząc przez ten element ulega dyspersji (rozszczepieniu), gdyż kąt załamania promienia w obu przypadkach zależy od długości fali światła.
3.    Obiektyw – służy on do zogniskowania załamanej uprzednio wiązki światła na płaszczyznę, w której powstaje widmo.
4.    Okular – pozwala on określać położenia odpowiednich linii widmowych.


Schemat budowy stetoskopu pryzmatycznegoRys. Monika Pilch

Rys. Schemat budowy spektroskopu pryzmatycznego.

Przy pomocy spektroskopu możliwa jest jedynie obserwacja widma światła należącego do zakresu widzialnego. W celu analizy widma należącego do zakresu podczerwieni i nadfioletu należy posłużyć się spektrometrem, który zamiast okularu wyposażony jest w odpowiedni rejestrator promieniowania, którym może być np. klisza fotograficzna lub kamera cyfrowa.