Zagrożenia i problemy współczesnego świata

Problemy i zagrożenia współczesnego świata o charakterze globalnym obserwujemy w wielu dziedzinach, są one wyzwaniem dla władz państwowych poszczególnych krajów, ale również i dla różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń itp. powołanych do zwalczania tego typu zjawisk.

Większość aktualnych problemów globalnych pojawiła się w XX wieku, część z nich była nieznana we wcześniejszym okresie, bowiem powiązana jest z szybkich rozwojem cywilizacyjnym, ekonomicznym oraz technologicznym – przykład może tu stanowić kwestia tzw. problemów środowiskowych.

Problemy nowego typu są jeszcze cięższe do przezwyciężenia, gdyż nie ma możliwości rozwiązania ich przez pojedyncze państwo czy organizację, potrzeba sieci instytucji (które za cel obiorą sobie właśnie skuteczne przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów globalnych, regulacji prawnych i politycznych o zasięgu międzynarodowym, a przy występujących dziś partykularyzmach trudno jest o współpracę stron, które niejednokrotnie mają sprzeczne interesy.

Zagrożenia i problemy o charakterze ogólnoświatowym wydatnie wpływają na poziom życia całych społeczeństwa, stwarzając dla nich dogodne bądź niekorzystne warunki do rozwoju.

Można wyróżnić kilka głównych typów problemów i zagrożeń współczesnego świata:

- społeczno-ekonomiczne, do których zaliczymy m.in. choroby cywilizacyjne i epidemie, zjawisko głodu, niedożywienia i ubóstwa, dysproporcje w rozwoju ekonomicznym, kulturowym i cywilizacyjnym,
- polityczne – konflikty zbrojne, terroryzm, niestabilność systemów politycznych,
- ekologiczne – nadmierne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zbytnia eksploatacja surowców naturalnych (prowadząca do niemal wyczerpania tych zasobów), zmiany klimatyczne, biotechnologie,
- cywilizacyjno-kulturowe – problemy płynące z szybkiego postępu techniczno-naukowego, problemy demograficzne, globalizacja.