Wybory prezydenckie, kadencja, odwołanie prezydenta

Zgodnie z zapisami Konstytucji RP (art. 127) Prezydent RP wybierany jest przez naród w wyborach bezpośrednich, równych, powszechnych, a głosowanie jest tajne. W Polsce w wyborach prezydenckich obowiązuje system większości bezwzględnej - jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska jednak tej większości, organizuje się drugą turę wyborów, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali w I turze największą ilość głosów. Druga tura wyborów odbywa się w odstępie 2 tygodni od pierwszej tury – wynika to z konieczności czasu na przeprowadzenie kampanii wyborczej. Zwycięzcą II tury jest kandydat, który uzyskał większą ilość głosów.

Wybory prezydenckie są zarządzane przez Marszałka Sejmu (art. 128 Konstytucji RP) w terminie od 100 do 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta.

Ważność wyborów prezydenckich jest stwierdzana przez Sąd Najwyższy.

Kadencja Prezydenta

Kadencja Prezydenta RP trwa pięć lat (istnieje możliwość jednej reelekcji). Rozpoczyna się ona w dniu objęcia przez Prezydenta urzędu, który w tym dniu składa przysięgę określonej treści wobec Zgromadzenia Narodowego (art. 130 Konstytucji RP).

W przypadku gdy Prezydent RP nie może czasowo sprawować urzędu (także w przypadku śmierci Prezydenta), zastępuje go Marszałek Sejmu. Jeśli jednak Marszałek Sejmu nie może zastępować Prezydenta, robi to Marszałek Senatu.

Odwołanie Prezydenta

Prezydent RP nie może zostać odwołany w sposób bezpośredni.

Prezydent za naruszenie Konstytucji bądź ustawy może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu (art. 145.). Następuje to w drodze uchwały Zgromadzenia Narodowego, która podejmowana jest większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia. Uchwała jest podejmowana na wniosek przynajmniej 140 członków Zgromadzenia.

W momencie, gdy Prezydent RP zostanie postawiony w stan oskarżenia, sprawowanie urzędu zostaje zawieszone.