Publikacja aktów prawnych

Zgodnie z polskim prawem warunkiem wejścia aktu w życie jest jego publikacja. Szczegółowo o zasadach i trybie publikacji mówi ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z tą ustawą ogłoszenie aktu prawnego jest obowiązkowe i jeżeli dany akt nie stanowi inaczej, wchodzi on w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.

Należy wspomnieć o zasadzie vacatio legis, która określa czas pomiędzy ogłoszeniem aktu a dniem jego wejścia w życie. Stwarza to możliwość zaznajomienia się z treścią wprowadzanego prawa oraz przygotowania wybranych organów do wdrożenia go w życie.

Podstawową formą ogłaszania aktów normatywnych jest ich publikacja w następujących dziennikach urzędowych:

- Dziennik Ustaw RP – wydawany przez premiera, ogłaszane są w nim: konstytucje, ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia z mocą ustaw, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, rozporządzenia prezydenta RP, premiera, Rady Ministrów, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju, stanu wojennego, wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej, akty dotyczące referendum ogólnokrajowego, wyborów parlamentarnych lub prezydenckich;
- Dziennik Urzędowy RP – Monitor Polski, także wydawany przez prezesa Rady Ministrów, ogłaszane są w nim: zarządzenia prezydenta RP, premiera, poszczególnych ministrów, uchwały Rady Ministrów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aktów normatywnych, wybrane uchwały Sejmu i Senatu RP. Ponadto ogłasza się również akty prawne dotyczące powołania premiera, odwołania rządu i powołania urzędników na wyższe stanowiska;
- Dziennik urzędów centralnych i resortowych;
- Dzienniki urzędowe urzędów celnych;
- wojewódzki dziennik urzędowy, wydawane są w nim akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej.